Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Бест Пластик” ООД - с.Капатово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бест Пластик” ООД - с. Капатово, общ. Петрич 

На основание заповед № 34/27.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.03.2012 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Бест Пластик” ООД, находяща се в с. Капатово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • автоматична линия за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци;
 • вибро пречиствателно съоръжение и 3 бр. утаители за пречистване на отпадъчни води;
 • открита площадка за съхранение на пластмасови (полиетиленови) отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка и рециклиране на пластмасови, предимно полиетиленови отпадъци. Производствената дейност се извършва на две,  разположени една до друга в с. Капатово площадки – УПИ - I, кв. 31 и УПИ 059009.

От м. януари към автоматичната линия са инсталирани допълнително:

 • шнекова преса за обезводняване на млянката;
 • шнекова рециклираща инсталация (преса), довеждаща млянката до краен продукт – гранулат;
 • вибро пречиствателно съоръжение за улавяне на фините твърди частици.

и са демонтирани:

 • 1 бр. центрофуга;
 • 2 бр. циклони за термично сушене на млянка;
 • 2 бр. вентилатори.

Капацитета на инсталацията е значително увеличен – около 90-100 %, от 450 тона гранулат за час на около 1 тон/час. Номиналния капацитет на инсталацията е 850 – 1300 тона гранулат за час, в зависимост от качеството на постъпващия материал.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на  емисии от горивни процеси - няма.

Емисиите от производствената дейност на автоматичната линия за преработка и рециклиране на полиетиленови отпадъци са обхванати от местна и общообменна вентилация.

Не са установени и не се очакват неорганизирани емисии и неприятни миризми във и извън границите на обекта.

3.2. Компонент „Води”

За пречистване на отпадъчните води от дейността на обекта се използват  3 бр. утаители и 1 бр. вибро пречиствателно съоръжение за улавяне на фините твърди частици, монтирано преди първия утаител. Отпадъчните води, които се формират на площадката са от измиването на отпадъчния материал, като не се използват детергенти.

Водовземането от подземни води е узаконено с издадено разрешение № 41530056/12.09.2011 г. Басейнова дирекция ЗБР – Благоевград. Открита е процедура по  издаване на разрешително  за заустване  на отпадъчни води във воден обект – река Мелнишка.

Извършено е контролно пробовземане, на заустваните отпадъчни води в р. Мелнишка. Резултатите от емисионния контрол показват спазване на нормите за допустима степен на замърсяване за водоприемник II – ра категория съгласно изискванията на Наредба № 7/1986г. 

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статута му на „рециклатор“ съгласно  Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH.

Дружеството все още не е установило дали възстановените в производствения процес вещества са освободени от регистрация съгласно Приложение IV на Регламент REACH  или попадат в обхвата на чл. 2, пар. 7, буква (г) на REACH, които предвижда освобождаване при определени условия. Същи така, все още не е установен типът на възстановените вещества и примеси, същите не са идентифицирани и документирани. Като причина за тези несъответствия е посочено липсата на лаборатория, която да извърши анализ на възстановения материал и да установи вида на мономера. 

3.4. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци, издадено от Директора РИОСВ – Благоевград под № 01 – ДО – 120 – 0/26.03.2007 г. с последващи изменения и допълнения. В разрешителното са включени две площадки, разположени непосредствено една до друга – в землището на с. Капатово - УПИ - I, кв. 31 и УПИ 059009.

На площадка №1 се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци, обозначени с кодове R13, R12  и R3. На площадка №2 се извършва дейност по оползотворяване  на отпадъци, обозначена с код R13.

Обектът е собственост на „Бест Пластик“ ООД,  а автоматичната линия за преработка и рециклиране на пластмаси е собственост на „Екорепласт“ ЕООД и се ползва под наем от „Бест Пластик“ ООД.  

Дружеството има разработена и утвърдена от Директора на РИСВ – Благоевград програма за управление на отпадъците.

При проверката се представят заверени от РИОСВ – Благоевград отчетни книги за отпадъците, които са водени редовно и съгласно изискванията на Наредба №9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.)

При проверката се представят договори с „Тео Морис България“ ЕООД, гр. Петрич и „Репласт“, Гърция. По отчетни книги, се установи че се работи и с други фирми, за които не се представят договори.

Към момента дружеството притежава 2 бр. нотификации – за отпадък с код 15 01 02 в количество до 2000 т и за отпадък с код 02 01 04 в количество до 1000 т.

За отпадъците, образувани от дейността на дружеството са създадени условия за разделно съхраняване. За отпадък с код 20 01 21* е подсигурена сяра на прах.

При проверката не се констатира разпиляване на отпадъци на и извън територията на обекта.

Дружеството не се явява задължено лице по чл.11 от  Закона за управление на отпадъците.  

Спрямо момента на издаване на разрешителното за дейности с отпадъци, към момента не са настъпили кадрови промени.

3.5. Фактор «Шум»

Относно ограничаване на шума в околната среда, излъчван от инсталацията за преработка и рециклиране на пластмаса са извършени следните действия:

 • обезшумяване на мелницата за смилане на полиетиленови отпадъци чрез капсуловане с шумоизолационен материал – сандвич панели с каменна вата и графитен стиропор;
 • демонтирани са 1 бр. центрофуга, 2 бр. циклони за термично сушене млянка и 2 бр. вентилатори.

Извършено е контролно измерване на шума по границите на обекта и в 1 бр. точка – място на въздействие. Резултатите от измерването, отразени в Протокол № 1-/07.03.2012 г. на РЛ – Благоевград към ИАОС - София показват спазване на граничните стойности на шум, определени за жилищни зони и територии съгласно Наредба № 54/2010 г. (обн. ДВ, бр. 3/2011 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Да се представят в РИОСВ – Благоевград липсващите договори за приемане/ предаване на отпадъци.Срок: 14.03.2012 г.

 • На основание чл. 29, ал. 3, т.2 от ЗУО да се представи в РИОСВ – Благоевград актуализирана програма за управление на дейностите с отпадъци. Срок: 23.03.2012 г.
 • На основание чл. 45, ал.1 т.2 и ал.2 от ЗУО да се представи в РИОСВ – Благоевград заявление за изменение и допълнение на действащото разрешително. Срок: 20.04.2012 г.
 • 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

  За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

  За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.