Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Биляна трико” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биляна трико” АД - гр. Петрич

На основание заповед №274/24.08.2012 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.09.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на трикотажни изделия”, находящ се в град Петрич, ул. “Цар Симеон” № 70, експлоатиран от “Биляна трико”АД гр.Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех “Плетачен” ;
  • Цех «Конфекция»;
  • Цех «Багрилен»;
  • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)- пречистват се производствени води от багрилния цех;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент „Води”.

Производствените отпадъчни води, които се формират от багрилния цех се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с «ВиК» ЕООД гр. Петрич. Дружеството осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от анализа показват, че се спазват нормите за допустима степен на замърсяване за канализационна мрежа без селищна ПСОВ. Води се лабораторен дневник към ПСОВ за показател рН и температура, като копие от дневника се представя в РИОСВ .

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта се експлоатира ПКЦ с 3 бр. парни котли, като два от тях използват гориво природен газ, а другия е резервен и изгаря нафта. Дружеството е изпълнило задълженията си съгл. чл.18 от ЗЧАВ относно извършване на собствени периодични измервания. Последните са валидни за 2012 и 2013г.

За климатизация на производствените помещения се използват 4 бр. климатични инсталации, попадащи в обхвата за контрол съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагате на Регламент /ЕО/ № 842 / 2006, относно някои флуорирани парникови газове. В момента на проверката не се представят досиета на системата, съдържащи записи за извършени проверки за херметичност с периодичност 1 път/годишно. В РИОСВ Благоевград са представени годишни отчети за климатичните инсталации в законоустановения срок.

3.3 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ,бр.10/2000г.,посл.изм.ДВ, бр.63/2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP, както и във връзка с КП № 32-11/02.08.2011 г. и дадени в него предписания в част „ОХВ и УР“. При проверката се установи, че цитираните предписания са изпълнени. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения, което не е с адекватна вентилация, в съответствие с изискванията посочени в ИЛБ.

3.4 Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството има заверени работни листове, по реда на Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.). Извършваната дейност с отпадъци е временно съхранение.

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове в помещения с ограничен достъп. Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9 ( ДВ, бр. 95/2004г.). Годишните отчети за третираните отпадъци през 2010г. са представени в РИОСВ Благоевград и в ОбА Петрич в законоустановения срок. Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране. За битовите отпадъци, дружеството се обслужва по реда установен за територията на Община Петрич.

Готовата продукция се реализира извън границите на РБългария, а суровините и материалите се доставят от дистрибутори.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • В помещението за съхраняване на на ОХВ и смеси да бъде изградена адекватна вентилация, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 15.10.2012г., Отг.Изп.Директор
  • Да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ, които да отговарят на изискванията на Регламентите REACH и CLP, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок:15.11.2012 г., Отг.Изп.Директор
  • Да се изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) съгласно утвърден формат за документиране със Заповед № 288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите. Копие от нея да се изпрати в РИОСВ - Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.