Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №151/06.06.2012 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.06.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Бистрица-2002” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2.  Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • трошачно-миячни сортировъчни инсталации (ТМСИ)- 2 бр.;
  • ремонтна работилница;
  • концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;
  • концесионна площ „Гоце Делчев- блок 1“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на инертни материали - пясък и чакъл за строителството. Производствената дейност се извършва на една площадка.

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

На площадката на „Бистрица- 2002” ЕООД са разположени 2 бр. ТМСИ. В момента на проверката  ТМСИ работи.

Преди обработка (натрошаване, пресяване, смилане и др.), суровият материал са навлажнява с вода, с което се спазват изискванията на чл. 70, ал.7 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества при обработка на твърди прахообразни материали.

3.2.  Компонент „Води”

Дружеството изпълнява задълженията си съгласно разрешително за заустване №43120050/10.08.2011 г. за ползване на воден обект р.Места за заустване на промишлените отпадъчни води, формирани от промиване на речна баластра.

ТМСИ е оборудвана с 2 бр. Утаители, единия от които е пълен и се изчаква да се изгребе, а другия се пълни.

Дружеството е представило резултатите от извършения мониторинг за 2011 г., приложени към годишния доклад за изпълнение на условията, определени в разрешителното. Резултатите показват, че се спазват нормите.

Районът на заустване на отпадъчните води е почистен. По време на проверката се установи, че не се заустват отпадъчни води.

За 2012 г. не е извършван собствен мониторинг. Представи се договор, от 3.02.2012 г., сключен с РЛ Благоевград-акредитирана лаборатория на ИАОС София. Очаква се до края на месеца да се вземе проба за анализ, след което РИОСВ ще бъде уведомена,съгласно изискванията на разрешителното за заустване на отпаддъчни води.

3.3. Направление „Земи и почви”

Концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен - добив от находището не се извършва, не се констатират нарушени и замърсени терени извън определените.

Концесионна площ „Гоце Делчев- блок 1” - не се констатират нарушени терени.

Производствена площадка“ ТМСИ, бетонов център и ремонтна работилница“- констатирано наличие на инертни материали около 2 м3 зад оградата в близост до инсталацията/съоръжение за рециклиране на остатъци от бетонови разтвори на площ около 1 дка.Наблизо до площадката на“Пиринстройинженеринг“ АД са депонирани земни маси и утайка от утаителя на ТМСИ.

3.4.Фактор „ОХВ“

Не произвеждат, не употребяват и не съхраняват опасни химични вещества  и смеси.

3.5. Фактор „Управление на отпадъците“

На площадката не се образуват отпадъци.

4.  Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се освободят терените от инертен материал до рецислиращото съоръжение и количествата земни маси и пясък от площта оформена като депо в близост до площадката на „Пиринстрой“ АД. Срок- 1 месец (21.07.2012г.), Отг. - Управител
  • Да не се допуска депониране на инертни материали и утайки от пречиствателното съоръжение(утаител) на ТМСИ на нерегламентирани места. Срок-постоянен,Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.