Съдържание

Посетители

В момента има 426  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 338/07.11.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.11.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Благоевград БТ” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Покровнишко шосе” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • парокотелна централа (ПКЦ);
  • харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2;
  • цех „производство на цигари”;
  • цех „филтров”;
  • климатично отделение и компресорно;
  • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

3.1.1. Източници на организирани емисии от горивни процеси

Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5 и 2 бр. тип КМ 12), с обща номинална мощност 28 МW. Димните газове се изпускат през 4 броя комини.

През 2012 г. дружеството е използвало като основно гориво природен газ, като за периода 31.01.2012 г. – 16.03.2012 г. в котел № 4 (тип КМ 12) са изгорени остатъчни количества мазут, за което на дружеството е наложена еднократна санкция.

С писмо на РИОСВ-Благоевград изх.№ 2814(1)/02.08.2012 г. е утвърден доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите, на вредни вредни вещества от 3 броя котли, изгарящи природен газ. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност.

Източник от прахови емисии е ХПЦ. С писмо на РИОСВ-Благоевград изх.№ 3532(1)/22.12.2011 г. е утвърден доклад за СПИ за 2011 г. на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове от прахоуловителни инсталации към ХПЦ. Няма нарушени норми за допустими емии. Представя се възлагателно писмо за измерване за 2012 г.

3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредбите въвеждащи Регламент (ЕО) № 842/2006 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009, дружеството експлоатира 21 стационарни, хладилни и климатични инсталации със съдържание над 3 кг. контролирани вещества (8 бр. инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 22 и 13 бр. със съдържание на R 407 С и R 134 А) .

При проверката се представят досиета на системите на всички хладилни и климатични инсталации, в които са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност. Проверките се извършват от лице притежаващо необходимият документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. С писмо с вх.№ 218/25.01.2012 г. е представен в РИОСВ-Благоевград годишен отчет съгласно чл. 13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 1005/2009 и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.

3.2. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират на площадката в гр. Благоевград и складова база – с. Изгрев се заустват в канализационните мрежи на населените места въз основа на сключени договори с «В и К» ЕООД, гр. Благоевград.

Съгласно договора, за базата в с. Изгрев, «Благоевград – БТ» АД има задължение да осъществява собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води 2 пъти годишно. В РИОСВ-Благоевград е представен протокол от изпитване, издаден от РЛ Благоевград. Няма нарушения на емисионните норми за канализационна мрежа без селищна ПСОВ. Предстои второ пробовземане в началото на месец декомври.

За площадката в гр. Благоевград дружеството извършва изследване на отпадъчните води, въпреки че няма изрично задължение за собствен мониторинг. Представен е протокол от изпитване, издадени от РЛ Благоевград. Няма нарушения на емисионните норми съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г., за канализационна мрежа със селищна ПСОВ и конкретно определени за обекта с договора. Предстои второ пробовземане.

3.3.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 63/2010г.), както и във връзка със задълженията на дружеството, като «потребител по веригата» на ОХВ и смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в седем складови помещения. Съхранението на химикалите е организирано, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).

За всички употребявани и съхранявани на обекта ОХВ и смеси дружеството е изискало от доставчиците си и съхранява на обекта актуални информационни, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP – Регламент, с което е изпълнено предписание поставено на дружеството на по-ранен етап..

Копия от информационните листове за безопасност за употребяваните химични вещества и смеси са налични на обекта.

3.4. Фактор «Отпадъци»

„Благоевград БТ” АД е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове за всички видове отпадъци, които се образуват от дейността.

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-0/ 06.08.2008 г. с последващи изменения и допълнения. С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6 от ПЗР на ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г.) издадените разрешения , издадени по реда на отменения Закон за управление на отпадъците запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на новия закон.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно, като местата са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 3. Опасните отпадъци са с ограничен достъп.

На обекта се представя една отчетна книга за отпадъците, която е водена редовно съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). В срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ-Благоевград са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2011 г.

За предаването на отпадъците при проверката са представени договори с „Феникс-Ресурс” ООД - гр. Дупница, „Феникс-Дупница” ООД - гр. Дупница, „Евроимпекс – Благоевград” ООД – гр. София, „Биострой” ЕООД – гр. Благоевград и „Екопак България“ АД – гр. София. При предаване на опасните отпадъци са оформяни изискваните транспортни карти по приложение № 4 от Наредба № 9.

Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - „Екопак България” АД.  

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвена оценка на безопасността на съхранение на употребяваните на обекта ОХВ и смеси. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от нея да бъде изпратена в РИОСВ-Благоевград. Срок: 31.01.2013 г.