Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„БОНАНА” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БОНАНА” ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №114/21.04.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.05.2012 г. беше извършена проверка на място на обект Фабрика за производство на мебели експлоатирана от “Бонана” ООД, находяща се в гр. Петрич, ул. „Марица“ №22, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Марица“ №22. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1.  Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • участъци за обработка на дърво и ПДЧ, разположени в сграда №1 и сграда №2;
 • механичен участък;
 • линия за прахово боядисване;
 • инсталации за нанасяне на лакови покрития;
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • котелно помещение;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството –производство на мебели от дърво, ПДЧ и метал.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на  емисии от горивни процеси: за отопление на производствените сгради /3 бр./ се използва котел с мощност 175 кВт, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.).

Източници на емисии от производствени процеси:

 • линия за прахово боядисване на метални изделия- източник на емисии от камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане. До момента не са извършвани собствени периодични измервания;
 • линия за нанасяне на лакови покрития, съоръжена с водна завеса- емисиите от летливи органични съединения се отвеждат посредством два броя въздуховоди;
 • машина за нанасяне на лак с UV- светлина- съоръжена с 2 броя въздуховоди за отвеждане емисиите на летливи органични съединения /ЛОС/;
 • камера с водна завеса за нанасяне на байц- емисиите от ЛОС се отвеждат посредством 1 бр. въздуховод.

До момента не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на летливи органични съединения на изброените източници.

Емисии на прахообразни вещества: спазват се изискванията за товарене, разтоварване, транспортиране и съхранение съгласно чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), а именно: участъците за обработка на дърво и ПДЧ в сграда №1 и сграда №2 са обхванати от аспирация, като емисиите от прахообразни вещества се отвеждат в 3 бр. бункери, посредством 8 бр. циклони. Площадките под бункерите се поддържат чисти.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата“ на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – Регламент CLP, както и за изпълнение на предписания дадени от предходна проверка.

При проверката се установи, че предписанията дадени при предходната проверка са изпълнени. В конкретният склад за съхранение на химикали е изградена адекватна вентилация. Част от употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта две складови помещения.

Един съд с лак с вместимост 1 куб. м. се съхранява в помощението, където е инсталиран котела за отопление на производствените сгради. В същото помещение се съхраняват и 3 съда, съдържащи лепило, с вместимост по 1 куб. м. Така организираното съхранение е в разрез с изискванията за съхранение на цитираните химикали, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/.

Два съда с лак по 1 куб. м. се съхраняват в помещението за нанасяне на покрития, в отворени опаковки, което е в противоречие с изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ.

Дружеството притежава за употребяваните на обекта химикали информационни листове за безопасност, които не са актуални, т.е. не са в съответствие с изискванията на чл. 31 на Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

3.3. Фактор „Отпадъци”

За обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). При проверката се установи, че за генерираните отпадъци има обособени места за съхраняване, обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците. На обекта се извършва временно съхраняване на мястото на образуване и оползотворяване на отпадък с код 03 01 05.

На обекта има 12 бр. отчетни книги, като в тях се вписва веднъж месечно образуването на отпадъците. През 2012 г. са предавани отпадъци на следните фирми: «Балбок инженеринг» ООД, като са оформени транспортни карти- 5 бр., като карта е оформена и за неопасен отпадък – 08 04 12, «Ники метал» ЕООД - за отпадъци 15 01 01 и 15 01 02 и на «ЕТБ» ЕООД, въз основа на писмени договори.

Към момента дружеството не притежава утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците.

Дружеството заплаща дължимата продуктова такса към ПУДООС.

Дадени за устни указания за водене на отчетността Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.).

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от следните източници на емисии. Срок: 30.09.2012 г.
 • - линия за прахово боядисване - камера за нанасяне на прахова боя и камера за изпичане- съгл. чл. 11 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

  - линия за нанасяне на лакови покрития, машина за нанасяне на лак с UV- светлина и камера за нанасяне на байц- източници на емисии на ЛОС, съгл. Чл. 15 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г. с изм. и доп.)

 • Да се изпълнят пробовземни отвори на изброените източници на емисии, съгл. изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземните отвори да бъдат съгласувани с РИОСВ- Благоевград, съгласно приложени схеми. Срок: 30.06.2012 г.
 • Да се спазват изискванията за ежегодно представяне на информация в срок до 31.03. относно годишната консумация на органични разтворители за дейността „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности” през изтеклата календарна година.
 • Съдовете /4 бр. с вместимост по 1 куб. м./, в които се съхраняват лак и лепило, намиращи се в момента на проверката в котелното помещение, да бъдат преместени в специално обособено за целта помещение, отговарящо на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). За изпълнение на предписанието да бъде уведомена РИОСВ- Благоевград писмено.Срок: 02.06.2012 г.
 • Да не се допуска съхраняваните в работното помещение 2 бр. съдове с лак с вместимост по 1 куб. м. да бъдат отворени, тогава когато не се извършва хомогенизиране на лака. Срок: постоянен
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и с изискванията на CLP- Регламента. За изпълнение на предписанието да бъде уведомена РИОСВ- Благоевград писмено.Срок: 02.06.2012 г.
 • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т.7, т.8, т.9 и т. 10. Копия от тях да се представят в РИОСВ- Благоевград.Срок: 02.06.2012 г.
 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград фирмена програма за управление на отпадъците за утвърждаване.Срок: 30.05.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.