Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„ДАМЯНИЦА” АД - с. Дамяница

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на “ДАМЯНИЦА” АДс.Дамяница

На основание заповед № 325/12.10.2012г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.10.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Винарна”, находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД – с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • климатични и охладителни инсталации;
 • пречиствателна станция за отпадъчни води;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Относно организирани източници на емисии от горивни източници – котел с топлинна мощност 0.3 МВт, който не подлежи на контрол чрез измерване, съгласно Наредба №1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005 г.)

Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005 / 2009 за озоноразрушаващи вещества ( ОРВ ) и Регламент (ЕО) № 842 / 2006 , относно някои флуорирани парникови газове ( ФПГ ) – на обекта се експлоатират следните инсталации:

 • 1 бр. климатична инсталация, съдържаща 3,8 кг. R 22 (ОРВ);
 • 1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 8 кг. R 22 (ОРВ);
 • 1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 16 кг. R 407 С (ФПГ);
 • 1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 32 кг. R 407 С (ФПГ).

При проверката са представени 4 бр. досиета на системите, в които са отразени извършените редовни проверки за херметичност / течове на системите. Проверките са извършвани от лице, притежаващо необходимия документ за провоспособност.

В РИОСВ Благоевград е представен годишен отчет за 2011 г. за климатичните / хладилните инсталации.

3.2. Компонент «Води»

Отпадъчните води от обекта се заустват в отводнителен канал, на основание издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от Директора на БД ЗБР- Благоевград. Относно задължението за осъществяване на собствен мониторинг дужеството има сключен договор с РЛ - Благоевград за изследване на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените собствени измервания през 2012г. показват, че има отклонения от ИЕО (индивидуални емисионни ограничения), заложени в разрешителното по показатели НРВ, БПК5, ХПК и Екстрахируеми вещества. Протоколите, с резултатите от изпитванията се предоставят в РИОСВ Благоевград своевременно.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи, извършва се само механично пречистване. Няма монтиран дебитомер за измерване на заустваното водно количество. Във връзка с функционирането на контролно информационната система за отпадъчните води обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за Задължителен контрол през 2012г. При контролно пробовземане през първото полугодие на 2012г. е установено нарушение на ИЕО съгласно издаденото разрешително за заустване, за което с Наказателно постановление на директора на РИОСВ Благоевград на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална и към момента на проверката.

Във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на уловията в издаденото разрешително за заустване за 2011г.

По време на проверката е взета проба отпадъчни води от ревизионна шахта след ПСОВ, преди заустване в отводнителния канал.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на опасни химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че всички употребявани химикали с изключение на натриевата основа, са преместени в нов склад, в който не е осигурена адекватна вентилация съгласно изискванията за съхранение ( на част от наличните химикали ), отбелязани в съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ).

Не са изпълнени предписания на РИОСВ Благоевград, дадени при предишна проверка.

3.4. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 / 2004г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове. Съгласно Закона за управление на отпадъците, дружеството извършва само предварително съхраняване на образуваните отпадъци. Всички отпадъци се съхраняват разделно по видове, като за част от тях местата за съхраняване са обозначени с наименование, а не с кода на отпадъка.

За периода м. ноември 2011г. – м. октомври 2012г. има предаване на няколко от видовете отпадъци. Представени са договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране, както и фактури удостоверяващи предаването.

Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба № 9 ( ДВ, бр. 95 / 2004г.), като вписванията в отчетната книга са редовни, но отчитането е ежемесечно, а не по дати. Отчетната книга е прошнурована и прономерована, но върху отделните страници на книгата са полагани допълнително оформени листове, които не са прошнуровани.

Дружеството е представило в Общинска администрация Сандански и в РИОСВ- Благоевград годишните отчети за отпадъци за календарната 2011г.

Като лице, пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система. Представя се копие от анекс към договор, сключен на 01.01.2012 с „Екобулпак“ АД.

Не са констатирани замърсявания на и около района на площадката, както и изгаряне на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 1. Да се представи в РИОСВ Благоевград справка за работните часове на помпата на ПСОВ за месец октомври. Срок: 07.11.2012 г. Отг.: Изп. директор
 2. Да се завери в РИОСВ - Благоевград нова отчетна книга за отпадъците Срок: 15.11.2012 г. Отг.: Изп. директор 
 3. Всички места за предварително съхраняване на отпадъците да се обозначат с надписи, съдържащи кода на отпадъка по Наредба № 3 / 2004г. Срок: 15.11.2012г. Отг.: Изп. директор 
 4. Да се представи в РИОСВ - Благоевград копие от удостоверението за членуване в «Екобулпак» АД за 2012г. Срок: 15.11.2012г. Отг.: Изп. директор
 5.  Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43/2011 г.). За изпълнение на предписанието РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 10.12.2012г.
 6. Във връзка с изискванията на чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43/2011 г.) да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД- 288 / 03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 31.01.2013г.Отг. Изп. директор 
 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.