Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура” АД - гр. Банско 

На основание заповед № 291/12.09.2012 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.09.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в град Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от  “ЗТА”АД гр.Банско. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • металопресов цех;
  • цех “Галваничен” - извършва галваничните покрития - никелиране, поцинковане, посребряване;
  • цех «Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал - дейности с употреба на органични разтворители
  • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - за пречистване на отпадъчни производствени води от галваничния цех;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент „Води”. 

Галваничния цех работи. По време на проверката се извършва никелиране.

Отпадъчните води от обекта се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград, въз основа на сключен договор, който е актуализиран с изискване дружеството да извършва собствен мониторинг на заустваните производствени отпадъчни води. Резултатите от извършения собствен мониторинг през 2011г. показват, че няма отклонения от нормите съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в сключения договор.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи в нормален режим, води се редовно лабораторен дневник с резултатите от ежедневен контрол за количеството и качеството на отпадъчните производствени води. Представен е протокол за физикохимически анализ на отпадъчните води. Не са установени и констатирани нарушения на Наредба №7/2000 г. за заустване на производствени отпадъчни води в канализацията на гр.Банско.

Съгласно изискванията на договора се изисква да  се извършват анализи по показателите БПК5 и ХПК. Не са извършвани анализи за смесен поток отпадъчни води.Дадено предписание за спазване изискванията на Договора с «ВиК».

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

Източници на емисии от горивни процеси - ПКЦ не работи.Дружеството се отоплява през целия сезон от «Бул Еко Енерджи» ООД, гр. Банско. За технологични нужди се използва ел.енергия.

Източници на емисии от производствени процеси

Цех «Галваничен» - автоматична линия за кисело и алкално поцинковане, никелиране, посребряване и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий.

Автоматичната линия и ръчната линия за алкално поцинковане, никелиране и посребряване са обхванати от бордова аспирация. Газовите потоци постъпват в скрубер с водна очистка, за пречистване на отпадъчните газове. В момента на проверката работят всички мощности в цех «Галваничен».

Дружеството е извършило собствени периодични на концентрацията на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от аспирационна убедба за автоматизирана и ръчна линия за нанасяне на покрития, чл.43, т.2 и т.3 – за хлороводород и прах, и чл.13, ал.1. от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005 г.). Няма нарушения на НДЕ. Резултатите от измерванията са представени с Доклад, утвърден от РИОСВ Благоевгпад, и са валидни за 2012 г. и 2013 г.

Цех « Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал- 2 бр. кабини с водни завеси.

Дружеството е представило декларация за изразходваните количества органични разтворители с писмо с вх.№1033/15.03.2012г. Съгласно декларацията не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР).

3.3 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 

Проверката е на основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., посл.изм.ДВ, бр.63/2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент(ЕО) №1907/2006г. на ЕП-REACH и Регламент(ЕО)№1272/2008г. на ЕП-Регламент СLP, както и във връзка с предписанията дадени с КП № 25-11/18.08.2010г.

При проверката се установи, че предписанията дадени с цитирания протокол са изпълнени. Все още не от всички доставчици на химикали са получени актуални информационни листове за безопасност(ИЛБ), но дружеството е изпратило писма и очаква отговори(нови ИЛБ и информация за наличието на предварителна или същинска регистрация).

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта складови помещения, като е налична цялата актуална информация за класификация на химичните вещества и смеси и информационни листове за безопасност. Дружеството притежава пет склада за съхранение на химични вещества и смеси. При проверката не са констатирани разливи на химикали и химични смеси.Складовите помещения са с ограничен достъп.

3.4 Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците (обн.ДВ, бр.44/2004г.), като има заверени работни листове за всички отпадъци, които се генерират на обекта.

При проверката се представя една отчетна книга, заверена в РИОСВ Благоевград на 27.03.2009г. и в момента на проверката. Видно от нея същата се води съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г). От началото на годината не са образувани отпадъци с кодове: 120105 и 160305. Съгласно информацията от книгата отпадъци са предавани както следва:

  • за периода 01.01.2012 – 25.09.2012 отпадъци с кодове 120101 и 120103 на ЕТ „Вера Бучкова –Надежда Бучкова“ - гр.Разлог; отпадък с код 150101 на „Феникс-Благоевград“ ЕООД.

В наличния договор с ЕТ „Вера Бучкова - Надежда Бучкова“ - гр.Разлог отпадъците не са упоменати с шестцифрените кодове по Наредба №3. Не се представя писмен договор с „Феникс-Благоевград“ЕООД. Предаването на отпадъци се удостоверява с представянето на фактура. Отпадък с код 150101 е транспортиран до гр.Благоевград с кола на „ЗТА“ АД - гр.Банско, като същия отпадък не е вписан в регистрационния документ. След последната проверка на РИОСВ Благоевград от 2011 г. са предавани опасни отпадъци, като са оформяни транспортни карти по приложение №4 от Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.). „ЗТА“ АД - гр.Банско притежава регистрационен документ № 01/- РД-155-0/10.08.2011 г.- издаден по реда на закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003г), който е отменен със Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр 53/2012г).

В срок до 31.03.2012 г. в РИОСВ са представени годишни отчети за отпадъци за календарната 2011г.

Всички видове отпадъци се събират разделно, на места с ограничен достъп, обозначени с табели, включващ кода по реда на Наредба №3. За флуоресцентните тръби е подсигурена сяра на прах. На площадката не се извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • На основание изискванията на чл.4 и чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси да се извърши оценка на безопасното им съхранение. Документирането на оценката да бъде под формата на утвърдена от министъра на околната среда и водите формат със заповед № 12-288 от 03.04.2012 г. Срок – 20.12.2012г., Отг.Изп.Директор
  • Да се извърши собствен мониторинг на отпадъчни води, съгласно изискванията на договора с «В и К» Еоод ( в т.ч. БПК 5 и ХПК). Резултатите от мониторинга (лабораторни протоколи) да се изпращат в РИОСВ Благоевград и «Ви К» ЕООД, гр.Благоевград. (Пробите да се вземат след ПСОВ, шахта преди заустване в гр. канализация).Срок постоянен, Отг.Изп. Директор 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.