Съдържание

Посетители

В момента има 282  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Карлсберг България” АД – обект „Пивоварна Благоевград”

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Карлсберг България” АД – обект „Пивоварна Благоевград”

На основание заповед № 290 / 10.09.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.10.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Пивоварна Благоевград”, находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 62, експлоатиран от “Карлсберг България” АД - гр. София. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори,  влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • автоматична неутрализационна станция за отпадъчни води;
 • паро-котелна централа с три броя парни котли;
 • инсталация за мелене на малц и ечемик;
 • хладилни и климатични инсталации;
 • инсталация за водоочистка на питейната вода;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба № 1/2005 г., а именно ПКЦ с три броя парни котли, като два от котлите използват газово гориво и един котел, който е резервен,, и е предназначен за изгаряне на течно гориво. Дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества от Котел № 2 и от мелничното отделение. Резултатите от извършеният емисионен контрол са представени в РИОСВ – Благоевград под формата на «Доклад» съгласно изискванията на чл.39 от Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 1999 г.) и са валидни за 2011г. и 2012 г. Резултатите от изпитванията за Котел № 2 показват превишение на нормите за допустими емисии по показател «азотни оксиди», за което на дружеството има наложена санкция по чл.69 б от ЗООС. Измерванията на емисиите на прах от мелничното отделение показват, че няма нарушени норми. Контролират се и климатични / хладилни инсталации, съдържаши флуорирани парникови газове. За тях не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба.

3.2 Компонент „Води”. 

Производствените отпадъчни води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води с периодичност 2 пъти/годишно. Сключен е договор с Регионална лаборатория Благоевград за изпълнение на собствения мониторинг, като е извършено пробовземане само един път, но резултатите от изпитване все още не са готови. До края на годината ще бъде извършено и второ пробовземане. На площадката е извършена подмяна на канализационната мрежа, като същата е изпълнена разделна. Към момента на проверката тече процедура по преотреждане на земята за терен, отреден за изграждане на ЛПСОВ, като се предвижда промяна в схемата на заустване – в р. Благоевградска Бистрица.

3.3 Фактор «Отпадъци».

За образуваните от дейността на обекта отпадъци с кодове 130110, 130111, 130205, 130208, 130307, 130701, 150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 150110, 150202, 150213, 170405, 200121, 200123, 200301, 200303 е извършена класификация като има заверени работни листове.

Всички видове образувани отпадъци се съхраняват разделно. Местата за опасните отпадъци са с ограничен достъп. Отпадъци с кодове 150101 и 150102 се балират на обекта и съгл. чл.35, ал.2, т.7 не подлежи на разрешителен режим. Отпадъци с кодове 200303 и 200301 се предават за транспортиране въз основа на сключен писмен договор на «Румба» ЕООД гр. Благоевград, което притежава регистрационен документ. От началото на 2012 г. част от битовите отпадъци се извозват от «Феникс - ресурс» ООД, гр. Дупница и се депонират на общинско депо гр. Дупница. До момента дружеството не е извършило основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране. От дейността се генерира отпадък от кизелгур, който до момента не е класифициран по реда на Наредба № 3 ( ДВ, бр. 44/2004г.). По- голямата част от отпадъците се предават на «Феникс Дупница» ООД гр. Дупница въз основа на сключен писмен договор, като за опасните отпадъци са оформени транспортни карти. При проверката се представят 12 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят редовно.

Дружеството е лице, което пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, като се представя договор с «Екопак» ООД - организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и удостоверение за членуване в организацията.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” .

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10 с изм. и доп.) и във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент /ЕО/ № 1272/2008 г. на ЕП – Регламент CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството като потребител по веригата на химични вещества и смеси.

Дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност ( ИЛБ ) за използваните химикали. Всички химикали, употребявани в процеса на производство се съхраняват в специално обособени за целта помещения в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ, както и в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси (ДВ, бр.43/2011 г.). При проверката се констатира, че от една седмица има повреда на съоръжението за съхранение на натриевата основа, поради което пет тона натриева основа се съхраняват извън склада в общо помещение за съхранение на материали.

Предписанието, дадено при предишна проверка е изпълнено. Изготвени са изисканите документи и те се намират на обекта, но копия от тях не са предоставени в РИОСВ Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията за периодичност за извършване на СПИ от ПКЦ и от инсталацията за мелене на малц и ечемик съгласно изискванията на чл. 31, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 6 /1999 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 1999 г. с изм. и доп).Срок: постоянен Отг. : изп. Директор
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград Протоколите от изпитване на отпадъчни води с резултати от собствения мониторинг за 2012 г.Срок:14 дни след получаването им от РЛ. Отг. : изп. директор
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба № З за класификация на отпадък кизелгур.Срок: 19.10.2012г. Отг.: изп. директор
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград доклад по чл.35 а от Наредба № 8 ( ДВ, бр. 85/2004г.)  за охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.Срок: 31.10.2012г. Отг.: изп. директор
 • Да бъдат представени в РИОСВ Благоевград копия на документите, изискани с чл.4, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси (ДВ, бр.43/2011 г.)Срок: 15.10.2012г. Отг. изп. директор
 • Да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси по чл.9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси (ДВ, бр.43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД- 288 / 03.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 01.12.2012г. Отг. изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.