Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен

 

На основание заповед № 77/29.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.04.2012 г. беше извършена проверка на място на обект „Вента ООД” ООД , находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.Установи се, че „Вента ООД” ООД е отдала под наем с договор от 05.01.2012г. своята производствена база на „Колоратекс“ЕООД. Наемателят, „Колоратекс“ ЕООД извършва същата производствена дейност, както тази на „Вента ООД“ ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех „Багрилен”
 • парокотелна централа;
 • пречиствателна станция за отпадни води към цех „Багрилен”;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения. 

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Дружеството експлоатира парокотелна централа за подаване на топлоносител (пара) към цех «Багрилен». ПКЦ разполага с два броя котли. Котел тип “MULTIPAK 4.5”, с който основно работи дружеството, е с топлинна мощност 3.4 МВт и подлежи на контрол по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). При настоящата проверка се извършиха контролни измервания на този котел, с цел проверка спазване на нормите на допустими емисии, регламентирани в чл.21 (Приложение №7) от горецитираната наредба.Котелът изгаря гориво мазут, води се дневник с работните часове на котела.

Вторият котел е тип “BEVERLEY” с мощност 520 КВт.

На обекта не се извършват дейности с емисии на летливи органични съединения.

3.2. Компонент «Води»

Дружеството не е актуализирало Договор за отвеждане на производствените отпадъчни води с «ВиК» ЕООД Благоевград, сключен с «Вента ООД» ООД с.Копривлен. ПСОВ се ползва от «Колоратекс» ЕООД, наемател на «Вента ООД» ООД.

ПСОВ не работеше в началото на проверката. По време на проверката работят багрилно с апретурен цех и постъпват отпадъчни води в ПСОВ. По време на проверката ПСОВ беше пусната да работи по искане на РИОСВ Благоевград. Взета е проба отпадъчни води с протокол на РЛ Благоевград № 186/11.04.12г, рН-8,35.

По време на проверката се представиха протоколи от извършен собствен мониторинг на отпадъчни води по показателите: рН, НРВ, БПК 5, ХПК от неакредитирана лаборатория. Мониторинга е извършван един път седмично.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството използва химични вещества и смеси, перилни препарати и омекотители. Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, 10/2000г. е посл.изм.). При проверката не се представят информационни листове за безопасност за използваните от дружеството химични вещества и смеси.

Не е осигурен ограничен достъп до складовите помещения. Складовите помещения не са в добро състояние, но по време на проверката са предприети действия за отстраняване на разпиляните количества.

Дадени са указания за новите изисквания към ИЛБ, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP

Дружеството е запознато с Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ,бр.43/2011г)

3.4. Фактор «Отпадъци»

От дейността на обекта се генерират следните отпадъци: картонени опаковки; пластмасови опаковки; опаковки замърсени с опасни вещества; парцали, замърсени с бои; утайки от пречистване на отпадъчни води; луминисцентни лампи.

Битовите отпадъци се третират от сметосъбираща фирма, обслужваща община Хаджидимово.

До момента дружеството не е извършило класификация на отпадъците по реда на Наредба № 3(ДВ, 44/2004), не се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба №9(ДВ, бр. 95/2004). Част от химичните вещества се закупуват от Р.Гърция. При проверката не се представят документи, от които да е видно, че се начислява и заплаща дължимата продуктова такса „опаковки“ по чл.36 от ЗУО. Не се представят прил. №12 и прил. №13 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представи в РИОСВ Благоевград списък с вида и броя на оборудването използвано от «Колоратекс» ЕООД.Срок: 01.06.2012г
 • Да се спазват изискванията относно периодичност за извършване на собствени периодични измервания на отпадъчните газове в атмосферния въздух, съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). Резултатите от измерванията да се представят с Доклад по реда и начина на чл.39 от Наредба №6/1999г. Срок постоянен
 • Да се изискат информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, които се употребяват от дружеството. ИЛБ за всички химични вещества, да съдържат информацията, съгласно Регламент  (ЕО) № 1272/2008 г. (CLP) Срок:01.06.2012г.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград на хартиен и електронен носител под формата на таблица 1 и 2 информация, относно вида и количествата на химичните вещества и смеси. Дружеството да определи своя статут съгл. Регламент (ЕО) 1907/2006г-REACH Срок:01.06.2012г
 • Складовите помещения да бъдат реорганизирани, съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси. Срок:01.07.2012г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г)да бъдат изготвени документите по чл.4, т.7,8,9 и 10. Срок: 01.07.2012г.
 • Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД Благоевград по изискванията на Наредба №7/2000г. за отвеждане на производствените отпадъчни води от обекта с изискване за извършване на собствен мониторинг. Копие от договора да се изпрати в РИОСВ Благоевград. Срок:12.05.2012г.
 • Да се представят необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците. Срок:11.05.2012г
 • Отпадъците генерирани от дейността на обекта да се събират разделно и да се предават за последващо третиране на лица притежаващи документи по ЗУО. Срок: постоянен
 • Да се начисли и внесе дължимата продуктова такса «опаковки» и копие от платежните документи за преведената продуктова такса да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок:27.04.2012г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.