Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„МЕАНДЪР”ООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕАНДЪР” ООД - гр.София

На основание Заповед №180/02.07.2012г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.07.2012г. е извършена комплексна проверка на място на обект “Млекопреработвателно предприятие“ с.Черна Места Община Якоруда.

Комплексната проверка е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката

Проверката на предприятието е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:

  • Цех за преработка на мляко;
  • хладилни и климатични инсталации;
  • пречиствателно съоръжение за отпадни води - мазниноуловител;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

Основна дейност на обекта е преработка на мляко с капацитет  около 2 т/ дн. Дружеството произвежда  млечни изделия-кашкавал, масло и извара.

По време на проверката обектът работи.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух

Организирани емисии от горивни процеси - За производствени нужди, при производството на кашкавал, дружеството експлоатира 1 бр. котел тип „HYDRO TERM“ с топлинна мощност 175 KW, изгарящ твърдо гориво дървени изрезки. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно Наредба №1/2003 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.)

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове(ДВ, бр.3/2009г.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой(ДВ, бр.2/2010г.)

На обекта са инсталирани 4 бр. инсталации, със съдържание на охлаждащ агент- 3 бр. хладилни камери и една охлаждаща вана.

При проверката не се представя информация за вида и качеството на охлаждащия агент.

Дадено предписание.

3.2.  Компонент „Води”

Предприятието за преработка на мляко работи в нормален режим, с капацитет около 2 т/дневно.

В сила е разрешително за заустване №43120028 от 07.01.2009 г., издадено от БДЗБР Благоевград.

Дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг 4 пъти годишно. Към момента на проверката още не е извършван собствен контрол на отпадъчните води. Има сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване на изпитване на отпадъчните води.

През 2011 г., От РИОСВ Благоевград, е извършен контролен мониторинг и е констатирано нарушение на ИЕО, за което е наложена месечна санкция с НП № С-6-10/28.11.2011 г.

За 2012 г., за неспазване на емисионните норми, санкцията е актуализирана с НП№ С-2-10/ 17.04.2012 г.

Пречиствателното съоръжение е почистено.По време на проверката е взета проба отпадъчни води за изпитване от РЛ Благоевград, рн-5,46 при норма 6.0-9.0.

Дадено предписание.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с последни изменения) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.

Дружеството употребява химични вещества и смеси- натриева основа, азотна киселина, белина и миещи препарати.Има специално изграден склад за тяхното съхранение.

При проверката се констатира, че склада няма отворени опаковки и разпиляни химикали.

Няма налични информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси.

Всички химични вещества и смеси се доставят от «Биоком-Трендафилов» гр.Сливен. Използват се за почистване на всички машини и съоръжения.

Почистването става автоматично по специално изградена система от тръбопроводи.

Дадени 2 бр. предписания.

3.4. Фактор Отпадъци

Дружеството е производител на кашкавал, извара и масло, които се реализират на вътрешния пазар. Готовата продукция се опакова (вакуумира) в полиетиленово фолио с хартиен етикет, като от около 1 год. не се използват кашони като вторична опаковка. От тогава до момента малките разфасовки се опаковат в полиетиленови пликове, като вторична опаковка (обединяваща различен брой разфасовки в зависимост от конкретната заявка).

Представя се вътрешнофирмена спецификация за 2012 г., която не е коректно попълнена (не са описани всички размери опаковки, които се използват).

Представят се месечни справки-декларации за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2012 г. и платежен документ за внесена към ПУДООС продуктова такса за периода от 01.01.2011 г. до 31.05.2012 г. - 142.74лв.

За периода 01.10.2010 г. – 31.12.2010 г. не се представя платежен документ за внесена продуктова такса.

От дейността на дружеството се генерират следните видове отпадъци: пластмасови опаковки (от входяща продукция и от опаковане на готова продукция); пластмасови опаковки от почистващи препарати; утайки от пречиствателно съоръжение; цедила.

До момента на проверката не е извършена класификация на отпадъците съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г.) в РИОСВ-Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация(технически паспорти на климатичните и хладилни инсталации ) за вида и количеството на охлаждащия агент.Срок за изпълнение - 20.08.2012 г., Отг.- Управителя; Забележка: След представяне на информация по предписание №1 на дружеството ще бъдат дадени предписания относно задълженията му по т.2 в част констатации по компонент «Атмосферен въздух»
  • Да се предприемат необходимите мерки за неутрализация на отпадъчните води, съгласно нормите в издаденото разрешително за заустване.Срок – постоянен, Отг. - Управители
  •  Да бъдат изискани информационни листове за безопасност за всички употребявани от дружеството химични вещества и смеси, от доставчика. Срок- 01.09.2012 г., Отг. - Управителя
  • Да бъде изготвена оценка на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ,бр.43/2011 г.), съгласно Заповед №12-288 от 3.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, за утвърден формат.Срок за изпълнение - 01.10.2012г. Отг.Управителя

по фактор „Отпадъци”

Предписанията   ще бъдат дадени с писмо на РИОСВ Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.