Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

На основание заповед №286/05.09.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.09.2012 г. беше извършена проверка на място на обект фабрика за производство на столове, експлоатиран от “Мебелфаб” АД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлифоване и монтаж на готова продукция;
  • котелни инсталации - 2 бр.;
  • сушилни камери за дървен материал - 5 бр.;
  • лакозаливна инсталация „Чефла”;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на столове от широколистна дървесина.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Източници на  емисии от горивни процеси - дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди /захранване с топъл въздух на 5 бр. сушилни за дървен материал/ и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво, като до края на 2011 г. са изгаряли дървесни отпадъци /изрезки и трици/, след което са преминали на въглища. Котлите са със следните мощности:

  • котел тип „EKO- S- 300“ е с топлинна мощност 348 кВт и не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.);
  • котел тип „EKO- S- 600“ е с топлинна мощност 897 кВт и подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2010 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии. Същите са валидни за 2010 г. и 2011 г. Във връзка с изпълнение на предписание от предходна проверка, дружеството е закупило нова вентилационна инсталация, с цел подобряване на горивния процес. Котел тип „EKO- S- 600“ е включен в годишния график за контролни измервания през 2012 г.

В момента на проверката котлите не работят.

Източници на емисии от производствени процеси - дружеството разполага с лакозаливна инсталация «Чефла», за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, състояща се от камера и сушилен тунел. От м. април 2012 г. е монтиран робот за нанасяне на покрития. В законоустановеният срок дружеството е представило Декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2011 г. Съгл. представената Декларация, през 2011 г. не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР) и не подлежи на контрол чрез изготвяне на План за управление на разтворителите (ПУР). През 2010 г. са проведени СПИ на емисиите на органични вещества от лакозаливна камера и сушилен тунел. Резултатите от измерванията показват спазване на НДЕ, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Същите са утвърдени с Доклад и са валидни за 2010 и 2011 г.

Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества- при проверката не са установени източници на неорганизирани емисии на прахообразни вещества; площадките се поддържат чисти.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. При проверката се установи, че дружеството е изградило специално помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали (лакове, грундове, байцове, лепила и разтворители). Помещението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/, с каквито дружеството разполага.

В съответствие с изискванията на цитираната Наредба дружеството е изготвило част от нужната документация, с което е изпълнило предписание от предходна проверка.

В РИОСВ - Благоевград е постъпила информация за вида и количествата ОХВ и смеси, употребени на обекта през 2011 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на органични вещества от лакозаливната инсталация (камера и сушилен тунел), съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г. с изм. и доп.).Срок: 30.12.2012 г.
  • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси да бъде изготвена в съответствие с чл. 9 от нея, оценка за безопасността на съхранение на употребяваните на обекта ОХВ и смеси. Оценката да бъде документирана, съгласно формата утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ- Благоевград. Срок: 15.11.2012 г. 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.