Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Мело - 98” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Мело - 98” ООД - гр. Сандански 

На основание заповед №35/27.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.03.2012 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Мело - 98” ООД, находяща се в землището на с. Дамяница, общ. Сандански.  

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1.      Цел на проверка.

 Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2.      Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • парокотелна централа (ПКЦ) – 2 бр.; 
 • навеси за съхранение на отпадъчен материал от маслинени костилки;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смес;
 • охранителни канали за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на зеленчуци чрез капково напояване и почвено отглеждане. Оранжерийният комплекс е разположен върху 133 дка и се състои от 4 бр. оранжерийни блока по 30 дка  и  1 бр. от 13 дка. От средата на м. февруари големите оранжерийни блокове са засадени със зеленчуци – краставици и домати, а малкия блок се използва за разсад. 

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на  емисии от горивни процеси:  За отопление на оранжерийния комплекс се , използват 2 бр. ПКЦ, с монтирани в тях по 2 бр. водогрейни котли  - идентични, общо 4 бр., тип ГК – 5 ТГ, с топлинна мощност по 5 MW всеки и 4 бр. зидани (по 2 бр. във всяка ПКЦ) водогрейни котли, всеки с топлинна мощност по 3,5 MW. Старите 4 бр. мазутни котли са преустроени и към момента играят ролята на топлообменници. Общата инсталирана мощност на площадката е 34 MW. От изброените горивни източници се използват само водогрейните котли с топлина мощност 5 MW.  Брой на изпускащите устройства – 4 бр. комини, по 2 бр. за всяка ПКЦ.

Като гориво се използва отпадъчен материал от натрошени костилки от маслини, внасяни от РГърция.

Съгласуваните пробовземни точки за атмосферни емисии, не са изпълнени съгласно предложените от дружеството място, разположение и размери и и съгласувани с писмо на РИОСВ – Благоевград изх. №2512-1/29.09.2010 г. Последните са изпълнени преди последния технологичен агрегат – вентилатор, т.е не отговарят на изискванията на Наредба №6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31/1999 г. )

Площадките около ПКЦ и навесите за съхранение на отпадъчния материал, използван като гориво, са замърсени с натрошени костилки от маслини, с което се създават условия за неорганизирани емисии на прахообразни вещества.

3.2.  Компонент „Води”

Отпадъчните води, които се формират на площадката са дъждовни. Същите, посредством охранителни канали, се заустват в напоителен канал, минаващ покрай оранжериите. Охранителните канали са видимо почистени.

Площадковите води се оттичат свободно по терена, като видимо са замърсени с нефтопродукти, причинено от течове от излезли от употреба МПС, разпилени по площадката.

Напояването на оранжерийните блокове е капково и няма изпускане на води.

Със заповед на Директора на РИОСВ – Благоевград № 1-119-1/01.03.2001 г. е наложена текуща месечна санкция за наднормено замърсяване по показателите „нефтопродукти“, която и към момента на проверката е актуална. Давани са указания и предписания относно искането на дружеството за отмяна на санкцията, но няма никакво изпълнение.

Извършвано е контролно пробовземане на заустваните в напоителния канал отпадъчни води, но резултатите от емисионния контрол показват, че замърсяването не е преустановено.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от  Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в два отделни склада – склад за торове и склад за препарати и за растителна защита

До момента на проверката дружеството не е представяло в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на употребяваните ОХВ и смеси.

На обекта не се поддържа налична документация, свързана с вида и количествата на употребяваните ОХВ и смеси, както и актуална информация за тяхната класификация съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)

Дружеството не разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните на обекта торове и препарати за растителна защита.

3.4. Фактор „Отпадъци”

От дейността на обекта се генерират следните отпадъци: растителни отпадъци; пластмасови опаковки; стъкла от оранжерии; опаковки, замърсени с опасни вещества; битови отпадъци пепел от котлите; гуми от шаси и метали от техниката и съоръженията (ИУМПС).

До момента дружеството не е провеждало процедура по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.).

Не се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).

Дружеството няма разработена и утвърдена фирмена програма за управление на отпадъците по чл.29, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците.

Не се представят документи относно транспортирането на отпадъчния материал от РГърция до РБългария (нотификация, договори), използван като гориво в ПКЦ.

За отпадъците не са подсигурени отделни съдове и места за съхраняването им.

Единствено се представя договор със «Стройкомтранс» ЕООД за извозване на смесени битови отпадъци за 2012 г.

Растителните отпадъци се изхвърлят на ДТБО на гр. Сандански като се наемат коли под наем на други фирми.

Не се представят документи за периода 01.04.2006 г. – 29.02.2012 г., удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса „опаковки“.Не се представят вътрешнофирмена спецификация и месечни справки декларации. За опаковки се използват пластмасови и картонени опаковки.

4.      Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

 • Да се предприемат необходимите мерки по почистване на площадките около ПКЦ и навесите за съхранение на отпадъчен материал от маслинени костилки с цел недопускане на неорганизирани емисии на прахообразно вещества съгласно чл.70 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.). Срок: 31.05.2012 г.
 • Да се организира почистване на площадката от излезлите от употреба МПС и се  предотврати замърсяване на площадковите води с нефтопродукти. За предприетите действия РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: 31.03.2012 г.
 • Да се извърши физикохимичен анализ на отпадъчните води, зауствани в напоителния канал. Резултатите от изпитването да се представят в 14-дневен срок от получаването им от акредитираната лаборатория, извършила изпитването.Срок: 31.03.2012 г.
 • Да се попълни и изпрати в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата употребявани на обекта ОХВ и смеси през 2011 г.. Информацията да бъде под формата на Таблица 1 и Таблица 2, предоставени по време на проверката.Срок: 31.03.2012 г.
 • Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта ОХВ и смеси  информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от  REACH и Регламент CLP.Срок: 31.03.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена документацията по чл.4, т. 7, т.8, т.9, т. 10. Копие от тази документация да бъде изпратена в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.04.2012 г.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград декларация за пуснатите на пазара опаковки в килограми и по компоненти на опаковката за периода 01.04.2006 г. – 29.02.2012 г.Срок: 7 дни
 • Да се представят копия от платежни документи за заплатена към ПУДООС продуктова такса «опаковки» за периода 01.04.2006 г. – 29.02.2012 г.Срок: 7 дни
 • Да се изготви вътрешнофирмена спецификация за опакованите стоки, месечни справки декларацииз за внесените и/или пуснатите на пазара опаковки и размер на продуктовата такса по Приложения №12 и №13 към чл.10 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 53/2008 г.)
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ.бр. 44/2004 г.). Срок: 31.03.2012 г.
 • Отпадъците, генерирани от дейността на обекта да се съхраняват разделно и в определените за целта места и съдове, и да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци въз основа на писмени договори, оформени съгласно изискванията на чл. 5,ал.2 от ЗУО.
 • Да се представят наличните документи относно закупуването и транспортирането на отпадъците от Гърция до България.Срок: 7 дни.

5.  Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.