Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Нидекс” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нидекс” ООД - гр. Гоце Делчев 

На основание Заповед №37/27.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.03.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Нидекс” ООД, находяща се в с.Копривлен. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “Ръчна подготовка-сортиране”;
 • цех “Рециклиране”;
 • цех “Производствен”;
 • цех „Инструментален“;
 • склад за масла ;
 • площадки за съхранение на полипропилен, PVC и ТРЕ;
 • площадки за временно съхранение на постъпваща скрап.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на пластмасови изделия използвани в строителството. В момента на проверката обектът работи. При необходимост обекта работи на три смени и пет дневна работна седмица.

3.1.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) 850/2004 – CLP на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители.

Дружеството е изпълнило направените предписания с КП№18-13/14.03.2011г. в част „ОХВ“. За своята производствена дейност дружеството употребява PVC скрап и свежи полипропилен, PVC и ТРЕ. Доставчик за полипропилена е „Каскада“ ООД, а за PVC и ТРЕ фирма ЕТ Нети-Димитър Христов. За поддръжка на машините и съоръженията за производство се използват различни видове масла.

При проверката не се представят информационни листове за безопасност за използваните от дружеството вещества.

Имат организиран склад за ГСМ. Останалите вещества се съхраняват на открито.

От РИОСВ е изискана информация за полибромирани дифенил етери (PBDE) и перфлуороктан сулфонова киселина и деривати (PFOS) в смеси и изделия. Дружеството е попълнило въпросниците от които е видно, че няма наличие на устойчиви органични замърсители в продуктите, които се произвеждат.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-197-1/19.10.2010г. издадено от директора на РИОСВ –Благоевград. Не са настъпили кадрови промени в ръководството на дружеството и формата на управление спрямо момента на издаването. Дейност с отпадъци се извършва само на площадката находяща се в с.Копривлен. Отпадъците, с които се работи се събират от територията на страната, както и се въвеждат от Р.Гърция. Отпадъкът от Гърция е под код 120105. Представя се нотификация GR 002001 валидна до 27.07.2012г. както movemen document- последния от които 11/100 от 13.03.2012г. При проверката се представят 5 бр. отчетни книги за отпадъците заверени от РИОСВ на 18.03.2008г. – 4 бр. и на 22.02.2010г. – 1бр. Констатира се:

За отпадък с код 070103 – последно вписване направено на 30.12.2011г.

 • 07 02 12 – на 08.03.2012г.
 • 15 01 02 – м.12.2011г.
 • 20 01 21 –на 12.03.12г.
 • 15 01 01 – на 10.03.12г. – В кода се вписва и хартия от офиса
 • 20 03 01 – на 14.03.12г.
 • 12 01 03 – на 09.03.12г.
 • 19 12 04 – през м. 12 11г.
 • 19 12 12 – на 09.03.12г. (за 2012г.-23кг.)
 • 20 01 39 – през м. 12.11г.
 • 19.12.02 – липсва вписване
 • 12 01 05 – липсват дати на приемане на отпадъците. Вписват се фирмите и количествата.
 • 12 01 05 – 14.03.12г
 • 17 02 03 – м. 02.12г.
 • 16 01 19 – м. 12.10г.

На обекта се съхраняват опасни отпадъци с кодове: 13 01 10, 13 02 08 и 20 01 21. Съдовете за отработени масла не са обозначени съгласно условие 10.4 от разрешително № 01-ДО-197-1/19.10.2010г.

„Нидекс“ ООД е задължено лице по чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗУО(обн.ДВ, бр.86/2003г). Дружеството изпълнява своите задължения чрез „Екобулпак“ АД, като се представя удостоверение с № 1063/01.01.2012г. Между двете дружества има сключен договор Д 1063-12-01 от 01.2005г. Представят се попълвани приложенията, които се изискват от страна на организацията. Съгласно приложение №2 (изготвено на шестмесечие за 2011г.) „Нидекс“ ООД дължи 1209,25 лв. към организацията. При проверка се представя потвърждение от 15.03.2012г. издадено от „Екобулпак“ АД, че „Нидекс“ ООД няма дължими суми. При проверката се представят оформени писмени договори за приемане/предаване на отпадъците. До момента в РИОСВ Благоевград не са представени годишните отчети за отпадъците третирани през календарната 2011г.

При проверката не се констатира замърсяване с отпадъци на и около района на обекта. За част от фирмите, от които се приемат отпадъци не са заверени работни листове за отпадъци.

3.3. ЗОПОЕЩ

Извършена бе проверка по изпълнение изискванията на чл.18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, об. ДВ, бр.43/29.04.2008г.) и чл.3 от Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

При проверката не се представи собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение №1 на Наредба №1/29.10.2008г.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците, актуални информационни листове за безопасност за използваните вещества, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: При всяка бъдеща доставка
 • Да се подаде в РИОСВ Благоевград информация за вида и количествата опасни химични вещества и смеси употребени от дружеството през 2011г. Срок: 31.03.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград годишните отчети за отпадъците третирани през 2011г. по реда на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.). Срок: 31.03.2012 г.
 • Отчетните книги за отпадъците да се водят съгласно изискванията на чл.7 от  Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.). Срок: постоянен
 • Да се изпълни изискването на условие №10.4 от наличното разрешително за дейности с отпадъци. Срок: 30.03.2012 г.
 • Да се изпълнява условие №10.2 от наличното разрешително за дейности с отпадъци. Срок: постоянен
 • Да се изготви совствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение №1 на Наредба №1/29.10.2008г.Срок: 01.04.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.