Съдържание

Посетители

В момента има 436  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Пирин мрамор” АД – гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин мрамор” АД – гр. Сандански 

На основание заповед № 79/30.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2012 г. беше извършена проверка на място на „Цех за тънки плочи“, находящ се в Промишлена зона „Соколовец“ гр. Сандански, собственост на  “Пирин мрамор” АД – гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона „Соколовец“ с.Струмяни. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка и трасе на заустващ колектор;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води –  утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват в р. Санданска Бистрица въз основа на издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120006/12.09.2007 г. Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2011г. са представени два броя Протоколи от изпитване, като е спазена честотата на пробовземане, която е на шестмесечие. Резултатите от извършения физикохимичен анализ показват, че има отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване по показател «Неразтворени вещества» при второто пробовземане . Във връзка с резултати от  контролно пробовземане на отпадъчни води и констатирано неспазване на ИЕО на дружеството е наложена текуща месечна санкция. Към момента на проверката е извършено ново контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

При извършения оглед на производствената площадка не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали. По трасето на отвеждащия колектор за отпадъчни води на е преустановено свободното оттичане на производствени отпадъчни води по асфалтовия път за промишлената зона. Извършван е ремонт на закрития канал в участъка от асфалтовия път до заустването в р. Санданска Бистрица . Преустановено е изтичането на отпадъчни води в прилежащите земеделски земи. Не са изнесени останките ремонтирания тръбопровод и терена не е подравнен.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент «Земи и почви»:

  • Да се изнесат останките от стоманено-бетоновите тръби от мястото на ремонта и да се подравни терена, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 1 месец

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.