Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Пирин Ораново“ ЕООД - гр.Перник

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на Рудник „Ораново“ гр.Симитли, стопанисван от „Пирин Ораново“ ЕООД гр.Перник 

На основание Заповед № 287 / 05.09.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.09.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта: 

  • наземна производствена площадка;
  • сепарираща инсталация;
  • временни депа за въглища;
  • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения:

3.1. Компонент “Земи и почви”

В близост до откритата производствена площадка не се констатират нарушени и замърсени терени от дейността на обекта. Минните отпадъци, съгласно годишният работен проект, следва да се депонират в Горно Ораново за възстановяване на пропаднали терени, вследствие на извършени минни работи. Практикува се извозване и депониране на минни отпадъци за аварийно възстановяване на места посочени от кмета на общината.

3.2 Компонент “Води“

Водовземане - за питейни нужди вода се ползва от водопроводната мрежа на „Ви К“ ЕООД Благоевград, участък гр.Симитли. За битово- хигиенни нужди вода се ползва от шахтов кладенец. Няма издадено разрешително за водовземане от подземни води, съгласно изискванията на Закона за водите. В производството, вода се ползва за оросяване, без да се формират производствени отпадъчни води.

Отпадъчни води – на обекта се формират битови-фекални отпадъчни води от около 250 водоползватели, които след септична яма се заустват в р.Струма. Няма издадено разрешително за ползване на р.Струма, с цел заустване на отпадъчни води от обекта.

3.3 Компонент “Атмосферен въздух”

Схема на работа на откритата площадка-добитите в подземния рудник въглища, с вагони постъпват в бункер, след който по естакада се подават в сепарираща инсталация. Дребната фракция със закрити жп вагони се извозва до ТЕЦ „Бобов дол“. Едрата фракция се предлага на фирми и граждани и се извозва с товарни автомобили.

Констатации- на открито до оградата, на отстояние от около 50 м от къщите  са складирани големи количества дребна фракция въглища /около 250 тона/, с което се създават условия за неорганизирани емисии на прах. Оградата между площадката и жилищния квартал е ажурна. Други източници на неорганизирани емисии на прах са транспортните дейности и сепарацията на добитите въглища. По транспортните пътища има натрупано количество прах.  

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Минните отпадъци да се извозват и депонират на място определено с годишния работен проект. Срок: постоянен Отг.: Управителя
  • Да се подаде заявление в Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ Благоевград, за откриване на процедура по узаконяване на водовземането от подземни води и за ползване на воден обект р.Струма за заустване на отпадъчни води от обекта, за което писмено да се уведоми РИОСВ Благоевград. Срок: 20.11.2012 г. Отг.: Управителя
  • Да се предприемат действия относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества /неорганизирани емисии/ при товарене и разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни вещества, съгл. изискванията посочени в чл. 70, ал. 2, 4, 6, 7 и 9 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Срок: постоянен Отг.: Управителя
  • Предприетите действия по ограничаване на неорганизираните емисии от прахообразни вещества, съгл. предписание №1, да се регистрират в Дневнек. Копие от Дневника да бъде представен в РИОСВ-Благоевград. Срок: 22.10.2012 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните пропуски са дадено предписания. Ще се проследи изпълнение им.