Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Пиринпласт” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

  за извършена проверка на „Пиринпласт” АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №27/14.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.02.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Пиринпласт” АД, находяща се в град Гоце Делчев, ул.“Промишлена зона“№1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “екструзия”;
 • цех “леене под налягане”;
 • цех “леене чрез шприцване”
 • цех „поликарбонати“
 • цех „флексопечат“;
 • цех „ситопечат“
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на пластмасови и поликарбонатни изделия за бита и промишлеността.

В момента на проверката обектът работи на три смени и пет дневна работна седмица.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Спазване на изискванията на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003г. с изм. и доп.)

Дружеството извършва дейности, попадащи в категория №3, от Приложение №2 към чл.2 от Наредба №7/2007г.- флексопечат върху полипропиленово „велпапе“, в участък „ситопечат“ и „флексопечат“. С вх.№364/06.02.2012г. е внесена „ Декларация“ за изразходваните количества органични разтворители. През 2011г. са изразходвали 2,843 тона-не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители /ПСКР/.

Спазване на изискванията на Наредбите по прилагане на Регламент №842/2006г., относно някои флуорирани парникови газове и Регламент ЕО 1005/2009г. относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Експлоатират се 8 броя хладилни инсталации - 4 броя с R407 и 4 броя с R22. За 2010 и 2011 г. са спазени изискванията за периодичност на проверките за течове/херметичност. Същите са отразени във водените „Досиета на системите“. С писмо вх.№ 364/06.0212 г. е представен в РИОСВ Благоевград годишен отчет за предходната календарна година за веществата, които нарушават озоновия слой.

3.2.Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че цех “флексопечат” се държат необходимите дневни количества разтворители, разредители и мастила. Употребяваните в процеса на производство химикали се съхраняват в склада за съхранение на химични вещества и смеси, с който дружеството разполага. За същият е дадено предписание, срока на което не е изтекъл.

За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, които обаче не са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP.

В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Пиринпласт» АД, продължава кореспонденцията си с техните производители или доставчици.

3.3. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е извършило класификация , съгласно Наредба № 3 на отпадъци с кодове: 130110*, 150101, 200121* и 200301. Същите се съхраняват съгласно изискванията на ЗУО.

Представят се договори с „Феникс Неврокоп“ ООД (за отпадък с код 150101) и „Пирин текс“ ЕООД (за отпадък с код 150101), но все още не са предавани такива. Отпадък с код 200121* все още не е предаван, както и отпадък с код 130110*.

Дружеството има заверена отчетна книга за отпадъците, която се води редовно, съгласно Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г).

„Пиринпласт“ АД извършва дейност оползотворяване (R3) на отпадък с код 150102, за който притежава Решение № 01-ДО-226/26.01.2010г. на Директора на РИОСВ-Благоевград. На обекта се работи с две рециклиращи линии, които се захранват с отпадащия при щанцоване и разкрояване полипропилен и поликарбонат.

Готовата продукция дружеството реализира в страната и извън нея. Част от продукцията, която е предназначена за българския пазар се опакова и за нея дружеството внася дължимата продуктова такса опаковки към организация по оползотворяване. Представи се удостоверение от „Екобулпак“ АД, у-е № 3691/01.01.2012г. със срок на действие до 31.12.2012г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните химикали, актуални информационни листове за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.Срок: При всяка бъдеща доставка
 •  Да се подаде в РИОСВ Благоевград информация за вида и количествата опасни химични вещества и смеси употребени от дружеството приз 2011г. Срок: 31.03.2012г.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград годишните отчети за отпадъците третирани през 2011г. По реда на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.)

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.