Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 150/06.06.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, бяха извършени проверки на място на четири обекта на „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград, а именно:

На 12.06.2012 г. – на обектите:

 • ТСИ /трошачно-сортировъчна инсталация/, с. Логодаж, община Благоевград;
 • Гараж и складова база, гр. Благоевград.

На 13.06.2012 г. – на обектите:

 • Асфалтова база «Симитли», с. Железница, община Симитли;
 • Асфалтова база «Мелнишка река», с. Ново Кономлади, община Петрич.

1. Цел на проверките.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършени са проверки на следните инсталации и дейности:

 • 2 броя асфалтосмесителни инсталации със съответните пречиствателни съоръжения за въздух;
 • 1 брой трошачно-сортировачна инсталация със съответните пречиствателни съоръжения за въздух;
 • помещения и инсталации за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещения и площадки за съхранение на отпадъци;
 • дейностите по управление на отпадъците;
 • документи – договори, разрешителни за дейности, протоколи и др.

3. Отразени в констативните протоколи факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

На обектите в с. Железница, община Симитли и с. Ново Кономлади, община Петрич са монтирани 3 бр. броя асфалтосмесителни инсталации за производство на асфалтови смеси. През 2011 г. и до момента едната асфалтосмесителна инсталация в с. Железница не е работила. В с. Логодаж е монтирана 1 брой трошачно – сортировъчна инсталация (ТСИ). Инсталациите са неподвижни източници на емисии на вредни вещества по смисъла на Наредба №1/2005 г. За инсталациите дружеството ежегодно прилага изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършване на собствени периодични измервания /емисионен контрол/ относно спазване нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Установено е нарушение на нормите за допустими емисии по показателя «прах» за трошачно – сортировъчната инсталация. За неспазване на нормите на дружеството са наложени съответните санкции по чл. 69 от ЗООС.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За използваните и съхранявани на асфалтовите бази химикали съдържащи химични вещества, класифицирани като опасни съгласно ЗЗВВХВП (ДВ,бр.10 от 2000г.), фирмата разполага с Информационни листове за безопасност, които не са в съответствие с с изискванията на чл. 31 Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Маслата и спирачната течност се съхраняват в специално обособени за целта помещения. Битумът и дизеловото гориво и на двете асфалтови бази се съхраняват в съдове с обваловка.

Дружеството е разработило и представило в РИОСВ- Благоевград „План за предотвратяване на разливи около съдовете за съхранение на дизелово гориво на обектите”.

3.3. Фактор «Отпадъци»

При проверката на „Гараж и складова база”, гр. Благоевград се установи, че отпадъците, които се генерират от обекта се събират разделно в особени за целта места и съдове. Дружеството има одобрена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъци, за дейности временно съхранение и транспортиране. Представен е договор за предаване на отпадъците. Битовите отпадъци се транспортират от сметосъбиращата фирма, обслужваща община Благоевград.

На обекта се води отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр.95/2004г.).

В РИОСВ-Благоевград са представени в законоустановения срок - 31.03.2012 г. годишни отчети за отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества от асфалтосмесителна инсталация „Симитли” и ТСИ. Резултатите от извършените измервания да се представят в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г.(ДВ бр. 34/1999 г. с изм. и доп.).
 • да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните на обекта химикали, актуални информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и с изискванията на CLP- Регламента.
 • във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени документите по чл. 9 от Наредбата. Документирането на оценката да бъде във формата определен със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.