Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Примо Трейд” ЕООД - гр. Сандански

На основание Заповед № 218 / 30.07.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.08.2012 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Примо Трейд” ЕООД, находяща се в град Сандански, Главен път Е79, м. Друма. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех за месни заготовки;
  • цех за месни разфасовки;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.

В момента на проверката обектът работи с пълен капацитет.

3.1. Компонент Води

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на “Увекс” ЕООД, гр. Сандански въз основа на сключен договор.

Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от извършваните изпитвания са представени в РИОСВ – Благоевград. Резултатите показват, че се спазват нормите за допустима степен на замърсяване за канализационна мрежа без селищна ПСОВ, съгласно изискванията на Наредба № 7 / 2000 г.

Пречиствателното съоръжение – мазниноуловител се поддържа в добро експлоатационно състояние, като се почиства ежедневно.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност. В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Примо Трейд» ЕООД, притежава и документи от доставчиците на химикали, удостоверяващи съответствието им с изискванията на REACH.

Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в съответствие с изискванията за съхранението им отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.3. Фактор Отпадъци

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци, с изключение на „работно облекло“ и „утайки от пречиствателното съоръжение“.

Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004г.).

Представени бяха договори за предаване на генерираните на обекта отпадъци.

При предаване на опасни отпадъци се попълват транспортни карти по приложение №4 на Наредба № 9.

Всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно.

На обекта не се констатира замърсяване с отпадъци.

Годишните отчети за отпадъците за 2011г. са представени в РИОСВ-Благоевград в законоустановения срок.

За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

  • Да се извърши документиране на оценката на безопастността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (в утвърден от Министъра на околната среда и водите формат) по чл.9 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.), като копие от оценката се представи  в РИОСВ – Благоевград.Срок: 01.10.2012 г.
  • Да се представят в РИОСВ Благоевград необходимите документи по чл.7 ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците „ работни облекла“ и „утайки от пречиствателното съоръжение“.Срок: 30.09.2012г.
  • Да се извърши регистрация, като се подаде заявление по образец за дейността по транспортиране на смесен битов отпадък.Срок:30.09.2012г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.