Съдържание

Посетители

В момента има 336  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„РИЛА-СНМ” ООД - гр. Рила

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Рила-СНМ” ООД - гр. Рила

На основание заповед №126/08.05.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.05.2012 г. беше извършена проверка на място на обект цех за производство на метални изделия експлоатиран от “Рила-СНМ” ООД, находящ се в гр. Рила, ул. „Цар Симеон“ №1, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №42.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • участъци за разкрой, механична обработка и заварка на метални изделия, разположени в производствено хале;
 • ремонтна работилница;
 • бояджийно за прахово боядисване;
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на метални изделия (съдове за твърди битови отпадъци с различна вместимост; метални врати и др. метални изделия).

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - дружеството притежава ПКЦ с 1 бр. мазутен котел, който от 2001 г. не се използва.За отопление на производственото хале се използват печки на твърдо гориво.

Източници на емисии от производствени процеси - бояджийно за прахово боядисване на метални изделия. Нанасянето на праховата боя става с пистолет. Изпичането на боята се извършва в камера, която не е съоръжена с въздуховод. Преди нанасянето на праховото покритие се извършва грундиране на металните изделия.

При проверката е установено, че се използват грунд алкиден антикорозионен, производство на «Колора» АД, Световрачане и бързосъхнещ грунд за черни метали, производство на «Лакпром» АД, гр. София.

Продуктите спадат към категория А. «Бои и лакове», подкатегория и/ - еднокомпонентни продукти за покрития от Приложение №2 към чл.3, ал. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при утопребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2007 г., с изм. и доп.). Продуктите са етикетирани съгласно изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата (А/и 500 g/l).

За извършване на горещо поцинковане на металните изделия дружеството ползва външни фирми- „Галко“- Радомир, „Колхида метал“ АД, гр. Перник и др.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. Дружеството извършва грундиране и боядисване на метални изделия. Използват се алкидни корозионно устойчиви грундове и прахови бои.  Не притежават информационни листове за безопасност /ИЛБ/ за тях. Няма организирано складово помещение.

За поддръжка на машините за рязане, огъване и щанцоване се използват масла /смазочни и хидравлични/. За тях също не се представят ИЛБ. Не се показва мястото за съхранение на маслата.

Листовете ламарина и металните профили се закупуват от «Тисенкруп Стомана Юпитер» ООД, гр. София.

За заваряване се използва въглероден диоксид, а за рязане кислород. Бутилките се съхраняват на открито. За тях също не се представят ИЛБ. До момента дружеството не е водило отчетност по отношение на употребяваните опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор „Отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава утвърдена от РИОСВ- Перник програма за управление на отпадъците №16- ПУДОР-61-2/02.04.2099 г. Програмата включва временно съхраняване на мястото на образуване.

При проверката се установи:

 • за отпадък с код 12 01 01- метални отпадъци- същите се съхраняват на открито в контейнери и се извозват от «Скрино» ЕООД, въз основа на писмен договор, със срок на действие до 2013 г.
 • за отпадък с код 16 01 03- съхраняват се в ремонтна работилница;
 • за отпадък с код 13 02 05- варел с вана, който в момента на проверката
 • за отпадък с код 16 06 01- мястото за съхранение е в работилницата. Липсва контейнер за съхранение
 • за отпадък с код 20 01 21- луминесцентни лампи- съхраняват се на закрито в метален контейнер, без наличие на сяра на прах.

При проверката се установи, че се генерират отпадъци, за които не е проведена процедурата по Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), а именно: хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки замърсени с опасни вещества, абсорбенти, замърсени с опасни вещества и гумени уплътнения. Дружеството притежава 2 бр. автомобили /камион и микробус/. При смяна на маслото се сменя и масления филтър. За останалата поддръжка на автомобилите ще се сключи договор с автосервиз.

Местата за съхранение на отпадъците не са обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците.

На обекта има 4 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-София и 1 бр. заверена от РИОСВ-Благоевград на 14.05.2012 г.

При проверкта на същите се установи, че не се водят съгласно изискванията на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.).

За отпадък с код 13 02 05* през 2011 г. е вписано еднократно образуване на 25.07.2011 г., а за останалото време, както и до момента няма вписвания. Същото важи и за останалите отпадъци. В книгата, която е заверена на 14.05.2012 г. от РИОСВ- Благоевграде направен един запис за 2010 г. и 2011 г.. За останалия период и за 2012 г. липсват записи.

Средно списъчния персонал е около 20 души.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците информационни листове за безопасност  за всички използвани химични вещества и смеси /грундове, бои, масла и химични газове/. Срок: 01.09.2012 г.
 • На основание Заповед №12- 288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ да се извършва документирането и оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Срок: 01.09.2012 г.
 • Да се обособят помещения за съхранение на всички използвани химични вещества и смеси. Същите да отговарят на изискванията дадени в раздел III от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 01.09.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ- Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), за отпадъците за които дружеството не притежава заверени работни листове. Срок: 05.06.2012 г.
 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград актуализиран проект на фирмена програма за управление на отпадъците за утвърждаване. Срок: 15.07.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.