Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Росела” АД – гр. Симитли

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Росела” АД – гр. Симитли

На основание заповед № 12/23.01.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.03.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Оранжериен комплекс”, находящ се в гр. Симитли, експлоатиран от “Росела” АД –гр. Симитли. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  •  ПКЦ;
  •  хидропонна зала;
  •  помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  •  помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии от горивни процеси – един брой ПКЦ с 4 бр. водогрейни котли, от които се използват само два ( при ниски температури ). За отоплението на оранжерйните блокове се използва термална вода.

Последните собствени периодични измервания ( СПИ ) са извършени м. февруари 2011г. и са валидни за 2010 и 2011г. Не са установени наднормени съдържания на вредни вещества в атмосферния въздух.

На обекта не са налични хладилни / климатични инсталации, съдържащи и работещи с контролирани вещества ( фреони ).

3.2. Компонент «Води»

Охладените термални води посредством охранителни канавки се довеждат до събирателна шахта, откъдето след смесване с битово-фекалните отпадъчни води се заустват в р. Струма – водоприемник III категория в участъка. Няма пречистване на битовите отпадъчни води. Към момента на проверката няма издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта, издадено по реда на Закона за водите. Стартирала е процедура по узаконяване на ползването на р. Струма с цел заустване на отпадъчните води от обекта, която е прекратена от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район. Подготвят се нови документи във връзка с проектиране на ЛПСОВ и отпочване на процедурата отново. Извършван е физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води през м. май 2011г. Резултатите от емисионния контрол на смесения поток отпадъчни води показват, че има отклонения от нормите за водоприемник III категория по показатели БПК5 и ХПК.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че за употребяваните в производствения процес торове дружеството разполага с актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) и поддържа налична цялата документация свързана с тях, като ИЛБ за препаратите за растителна защита не са в съответствие с изискванията чл. 31 на REACH и изискванията на CLP- Регламента.

Употребяваните на обекта химикали ( седмични количества ) се съхраняват в хидропонната зала.

Изпълнени са предписания на РИОСВ Благоевград дадени при предишна проверка.

3.4. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3/2004г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове.

На обекта се извършва само “временно съхранение на генерираните от дейността отпадъци”, за което съгласно чл. 12 от ЗУО не се изисква наличие на разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ.

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп.

Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране, но не за всички видове отпадъци генерирани на обекта, което се явява неизпълнение на предписание дадено от РИОСВ Благоевград при предишна проверка.

Води се отчетност, като същата не отговаря на изискванията на Наредба № 9 ( ДВ, бр. 95/2004 г.).

Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система – „Екобулпак“ АД .

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7,т. 8,т. 9 и т.10. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ Благоевград.
  • Да бъдат изискани от производителите ( доставчиците ) актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.