Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Струматекс” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Струматекс” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед №4/11.01.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.01.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Струматекс” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Васил Левски” № 61. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “предачен”;
 • цех “тъкачен”;
 • цех “багрилно – апретурен”
 • парово стопанство;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на памучни тъкани и изделия от тях. В момента на проверката обектът работи с 1/3 от капацитета си.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Източници на емисии от горивни процеси: на обекта има ПКЦ, в която са монтирани два котела изгарящи мазут.

Дружеството има намерение за преминаване на природен газ. За целта към момента на порверката е монтиран един котел, за който не беше представена информация по паспортни данни относно вида и мощността на котела.

Емисиите от цех «Багрилен» не подлежат на контрол съгласно ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996г.)

При проверката източници на непирятни миризми не са установени.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

 • При проверката се установи, че цех “Багрилно – апретурен” от 17.01.2011 г. Употребяваните в процеса на производство химикали се съхраняват в склада за съхранение на химични вещества и смеси, с който дружеството разполага. В самия цех се съхраняват само химични вещества и смеси в количества равни от необходимите дневни дози.
 • За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, които обаче не са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP.
 • В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Струматекс» АД, продължава кореспонденцията си с техните производители или доставчици.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е извършило класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3 и притежава програма за управление на отпадъците за дейности по временно съхранение и транспортиране на отпадъци, утвърдена от Директора на РИОСВ – Благоевград.

В плана за действие на програмата е заложено подаване на заявление за регистрационен документ, но към момента на проверката, такова все още не е подадено, въпреки че дружеството само транспортира част от генерираните от неговата дейност отпадъци.

При проверката се установи, че отпадъците, генерирани от дейността на дружеството се съхраняват, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се предават с договор на фирми притежаващи разрешителни за тяхното изкупуване.

Отчетността на генерираните отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ, бр. 95/2004 г.)

По чл. 36 от ЗУО дружеството има сключен договор с “Екопак България” АД и изпълнява задълженията си произтичащи от този закон.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • относно провеждане на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация по паспортни данни вида и топлинната мощност на новия котел. Срок: 31.01.2012г.
 • Да се уведоми РИОСВ – Благоевград за датата на въвеждане в експлоатация на новия котел. Срок: 7 дни преди въвеждане в експлоатация
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните химикали, актуални информационни листове за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 01.03.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) да бъадт изготвени документите по чл.4, т.7, т.8, т.9 и т.10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 01.03.2012 г.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград заявление за издаване на регистрационен документ за дейността по транспортиране на отпадъци на «Струматекс» АД или договор с лице притежаващо разрешение или регистрационен документ за транспортиране издаден по реда на ЗУО. Срок: преди 20.02.2012г.
 • При заплащане на дължимата продуктова такса в «Екопак България» АД, копие от фактурада да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 20.02.2012г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.