Съдържание

Посетители

В момента има 454  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД - гр. Разлог

  

На основание заповед № 205/18.07.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.07.2012 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, собственост на “ТЕХНОПРОФИЛ” ЕАД, намиращи се в гр. Разлог на ул.”Гоце Делчев” №24 А. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех за производство на алуминиева дограма;
  • цех за производство на PVC - дограма;
  • цех за стъклопакети;
  • помещения и площадки за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Фактор „Опасни химични вещества”

Дружеството в момента на проверката не използва химични вещества и смеси, тъй като дейността на цеха за стъклопакети е преустановена.. На обекта няма налични количества химични вещества и смеси.

3.2  Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №3 (ДВ, бр.44/2004г.), като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 10 11 12; 12 01 01; 12 01 03; 12 01 05; 15 01 01; 15 01 02 ;15 01 10; 20 01 21.

За отпадъците е създадена система за разделно събиране като се съхраняват на мястото на образуване.

На обекта се води една отчетна книга за отпадъците заверена от РИОСВ - Благоевград както и към момента на проверката. При проверката се установи, че образуването на отпадъците не се отразява по дати, а веднъж месечно.  В срок до 31. 03.2012 г. в РИОСВ – Благоевград не са представени годишни отчени по отпадъци. Представят се договори за предаване на отпадъците.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • При евентуално започване на производствената дейност в цех „Стъклопакети“ в срок от 7 (седем) дни да се уведоми писмено РИОСВ – Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.