Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д 

за извършена проверка на „Хера 2006” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 331/22.10.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.11.2012 г. беше извършена проверка на място на обект “Галваничен цех”, находящ се в град Гоце Делчев, УПИ ХVІ с пл. № 40502, кв.246, експлоатиран от “Хера 2006” ООД гр. Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейности по нанасяне на галванопокрития ;
  • пречиствателна станция за отпадъчни води;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент „Води”.

Дружеството е абонат на «ВиК» ЕООД гр.Благоевград и има сключен договор за отвеждане на производствени отпадъчни води. За 2011 г. е извършен собсвен мониторинт от акредитирана лаборатория и няма нарушения на допустимите норми. За 2012 г. не е извършен собствен мониторинг, поради често прекъсване на производствената дейност.

Извършва се собствен мониторинг по време на работа на технологичната линия, два пъти дневно. Резултатите от извършения собствен контрол се отразяват в лаб. Дневник.Предстои да се извърши пробовземане от акредитирана лаборатория.

Пречиствателната станция за отпадъчни води към Галваничния цех е в добро състояние. Дадено предписание за предоставяне на резултатите от предстоящото изпитване на отпадъчните води.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

3.2.1. Организирани емисии от горивни процеси

Дружеството експлоатира 1 бр. котел, изгарящо твърдо гориво (дърва и въглища), с топлинна мощност под 0.5 KW, което не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба 1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.)

3.2.2.Организирани емисии от производствени процеси

Дружеството осъществява дейности с източници на емисии- автоматична линия за отлагане на покрития върху метални повърхности (мед- никел- хром 3+). Инсталацията е обхваната с бордова аспирация. Дружеството е провело собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, които са представени в РИОСВ- Благоевград  с Доклад. Измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно чл.43 (т.1 и т.2)- за прахообразни и газообразни неорганични съединения на хлора (ката НCL) и чл.12 (т.5 - Ni и т.9 – Cr, т.12 –Cu от Приложение №1) от Наредба №1/2005 г. Измерванията са валидни за 2010 и 2011 г.

До момента в РИОСВ – Благоевград, както и по време на проверката не са представени резултати от измервания за 2012 г.

На обекта не се експлоатират хладилни и климатични инсталации.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №3, като има заверени работни листове за отпадъци с кодове:11 01 09, 11 01 13, 15 01 01, 15 01 10, 20 01 21, 20 03 01.

На обекта се извършва съхраняване на отпадъците на мястото на образуване до предаването им за последващо третиране.

За съхраняване на опасните отпадъци е определено място с ограничен достъп и същото е обозначено с табела.

През 2012 г. е извършено предаване за последващо транспортиране само на отпадък с код 15 01 02. Представен е писмен договор сключен за предаването на отпадъка.

На обекта се представя 1 брой отчетна книга за отпадъците, която е водена редовно

Битовите отпадъци се събират в контейнери всеки с обем от 4 куб.м. До момента дружеството не е извършило основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството е потребител по веригата. За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “Хера 2006” ООД притежава информационни листове за безопасност.Досието по REACH се води редовно.

Помещенията, в които се съхраняват опасните химични вещества и смеси са в добро състояние. При проверката не са констатирани разливи.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ Благоевград справка за вида, количеството и доставчика на химични вещества и смеси под формата на таблица 1 и таблица 2 употребявани от дружеството през 2012 г. на хартиен и електронен носител.
  • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси да се извърши оценка на безопасното им съхранение. Документирането на оценката да бъде под формата на утвърдена от министъра на околната среда и водите формат със заповед № 12-288 от 03.04.2012г.
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград, резултатите от извършен мониторинг на отпадъчните води от акредитирана лаборатория.
  • Да се представи в РИОСВ – Благоевград доклад за основно охарактеризиране във връзка с чл.35 а от Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.