Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„Черкезов” ООД – с. Струмяни

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Черкезов” ООД – с. Струмяни 

На основание заповед № 74/27.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2012 г. беше извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в с. Струмяни, собственост на “Черкезов” ООД – с. Струмяни. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона на с.Струмяни. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват в р. Шашка въз основа на издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120054/14.12.2012 г. Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2011г. са представени четири броя Протоколи от изпитване, като е спазена честотата на пробовземане, която е на тримесечие. Резултатите от извършения физикохимичен анализ показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване. Във връзка с резултати от контролно пробовземане на отпадъчни води и констатирано неспазване на ИЕО на дружеството е съставен Акт за установеното нарушение. Към момента на проверката е извършено ново контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали на производствената площадка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство. са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.