Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

"Бистрица" ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Бистрица" ООД - гр. Благоевград, обект „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград”

На основание заповед № 64/08.04.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.04.2011 г. беше извършена проверка на място на обект „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията от решение по ОВОС № 16-7/2003 г. на министъра на околната среда и изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.). Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

  • II.1.Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи.
  • II.2 Да не се извършват добивните работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица, защитен животински вид за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли.
  • II.3.Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лиценция за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.
  • II.4.Да се представи РИОСВ, гр. Благоевград схема на изтребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
  • II.5.Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки  за  недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
  • II.6.Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.).
  • II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.
  • II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

2.2 Бе извършена проверка по изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.)

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените. В района на гнездовата колония на бреговата лястовица не се извършват добивни работи. Схемата на изгребване на утайките е представена;в годишния работен проект. Генерираните метални отпадъци се предават на фирма притежаваща лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали въз основа на писмен договор. Местата с риска за човешкото здраве са маркирани с трайни знаци. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

При проверката се установи, че има изготвена собствена оценка за възможните случай на непосредствена заплаха за екологични щети, но съдържанието й не отговаря на изискванията на приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се изпълняват всички проверени условия от решение по ОВОС № 16-7/2003 г.

За констатираното несъответствие по отношение на изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, е направено предписание и поставен срок за изпълнението му.

За изпълнение предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.