Съдържание

Посетители

В момента има 355  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

"Карлсберг България” АД – обект „Пивоварна Благоевград"

 

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на "Карлсберг България” АД – обект „Пивоварна Благоевград"

На основание заповед № 200/14.10.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.10.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Пивоварна Благоевград”, находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 62, експлоатиран от  “Карлсберг България” АД - гр. София. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • автоматична неутрализационна станция за отпадъчни води;
 • паро-котелна централа с три броя парни котли;
 • инсталация за мелене на малц и ечемик;
 • хладилни и климатични инсталации;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба №1/2005 г., а именно ПКЦ с три броя парни котли, като два от котлите използват като гориво мазут и един котел, който все още не е въведен в редовна експлоатация е предназначен за изгаряне на газово гориво. Последните собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества от източниците на емисии – ПКЦ и мелнично отделение са извършени през м.март 2011 г. При проверката са представени протоколи от извършените измервания, които показват нарушение на нормите за допустими емисии по показател «NO2» от ПКЦ . Резултатите от извършеният емисионен контрол не са представени в РИОСВ – Благоевград под формата на «Доклад», съгласно изискванията на чл.39 от Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 1999 г.). На дружеството има наложена санкция по чл.69 б от ЗООС за нарушени норми по същият показател от предходно измерване.

Контролират се и климатични/хладилни инсталации, съдържаши флуорирани парникови газове. За тях не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба.

3.2.  Компонент „Води”

Производствените отпадъчни води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води с периодичност 2 пъти/годишно. Резултатите от физикохимичния анализ през първото полугодие показват, че има нарушение на емисионните норми за показателите «pH», «БПК» и «ХПК», съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. Във връзка с проектиране на ЛПСОВ към Пивоварната са извършени пробовземания на отпадъчните води. Към момента на проверката се представят протоколите от изпитванията.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10 с изм. и доп.) и във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент /ЕО/ № 1272/2008 г. на ЕП – Регламент CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството като потребител по веригата" на химични вещества и смеси.

Дружеството притежава информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и препарати, които не са актуални съгласно изискванията на чл.31 от Регламентите. В момента на проверката е предоставена на хартиен и електронен носител информация за вида и количествата ОХВ и смеси, употребявани през 2010 г. При проверката се констатира, че в едно общо помещение се съхраняват натриева основа, сярна и фосфорна киселина в нарушение на изискванията за съвместно съхранение на химикали (киселини и основи) съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси (ДВ, бр.43/2011 г. ). В същото помещение се съхраняват и излезли от употреба съоръжения и старо оборудване. Останалите химикали, употребявани в процеса на производство се съхраняват в специално обособени за целта помещения, разположени в близост до производствените участъци, в които се употребяват.

3.4. Фактор «Отпадъци»

За обекта и образуваните от дейността му отпадъци е извършена класификация на отпадъците като има заверени работни листове. Дружеството притежава решение за дейности с отпадъци № 01-ДО-236-0 от 10.05.2011 г., в което е включено само обекта разположен в гр. Благоевград. Всички видове образувани отпадъци се съхраняват разделно. Местата за опасните отпадъци са с ограничен достъп. За предаваните през 2011 г. опасни отпадъци са оформени транспортни карти. Отпадъците се предават въз основа на сключени писмени договори с «Феникс - Дупница» ООД, гр. Дупница и «Румба» ЕООД, гр. Благоевград. Дружеството притежава утвърдена фирмена програма за дейности с отпадъци. При проверката се предтставят 12 бр. отчетни книги за отпадъците, които се водят редовно, с изключение на книгата за отпадъци с кодове 20 03 03 и 20 03 01. От 13.12.2010 г. – датата на заверяване на книгата в РИОСВ-Благоевград, до момента на проверката, в книгата не са извършвани вписвания.

Дружеството е лице, което пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. При проверката не се представя договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и удостоверение за членуване в организация.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Резултатите от извършените СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от ПКЦ и инсталацията за приемане на малц в мелнично отделение да се представят в РИОСВ – Благоевград съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 1999 г.).
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград Протокол от изпитване на проба отпадъчни води, извършено през второто полугодие на 2011 г.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград удостоверенията за 2010 и 2011 г. за членуване в организация за оползотворяване.
 • Да бъдат изискани от производителите/ доставчиците актуализирани ИЛБ за употребяваните вещества и смеси в съответствие с изискванията на чл. 31 от REACH – регламента и CLP - регламента. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • Количествата натриевата основа, азотната киселина и фосфорна киселина, съхранявани съвместно да бъдат незабавно изнесени и съхранението им да бъде организирано съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) . За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.