Съдържание

Посетители

В момента има 524  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

"ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД , гр. Благоевград  

На основание Заповед № 46/15.03.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, бяха извършени проверки на място на шест обекта на „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград, а именно:

 На 22.03.2011 г. – на обектите:

- ТСИ /трошачно-сортировъчна инсталация/, с. Логодаж, община Благоевград;

- Гарж и складова база, гр. Благоевград;

- Кариера за добив на строителни материали - находище «Пещерата», с. Обел, община Благоевград.

 На 23.03.2011 г. – на обектите:

- Асфалтова база «Симитли», с. Железница, община Симитли;

- Асфалтова база «Мелнишка река», с. Ново кономлади, община Петрич.

 На 24.03.2011 г. – на обект: - Асфалтова база «Баня», с. Баня, община Разлог

1. Цел на проверката.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършени са проверки на следните инсталации и дейности:

 • 4 броя асфалтосмесителни инсталации със съответните пречиствателни съоръжения за въздух;
 • 1 брой трошачно-сортировачна инсталация със съответните пречиствателни съоръжения за въздух;
 • помещения и инсталации за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 • помещения и площадки за съхранение на отпадъци;
 • дейностите по управление на отпадъците;
 • дейности по добив и преработка на подземни богатства;
 • документи – договори, разрешителни за дейности, протоколи и др.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

На 4 от обектите дружествотоексплоатира съответно 4 броя асфалтосмесителни инсталации за производство на асфалтови смеси и 1 брой трошачно – сортировъчна инсталация (ТСИ). Инсталациите са неподвижни източници на емисии на вредни вещества по Наредба №1/2005 г. За инсталациите дружеството ежегодно прилага изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършване на собствени периодични измервания /емисионен контрол/ относно спазване нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Установено е нарушение на нормите за допустими емисии по показателя «прах» за трошачно – сортировъчната инсталация. За неспазване на нормите на дружеството са наложени съответните санкции по чл. 69 от ЗООС.

3.2. Компонент “Почви и земни недра”

За обект: Кариера за добив на строителни материали-находище «Пещерата» е предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства /ДВ,бр.23 от 12.03.1999г./ – строителни материали – варовици, от находище “Пещерата”, с.Обел, община Благоевград.

Дейността се извършва по съгласувани годишни проекти за добив и преработка.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

За използваните и съхранявани, както на асфалтовите бази, така и на ТСИ химикали и препарати съдържащи химични вещества, класифицирани като опасни съгласно ЗЗВВХВП (ДВ,бр.10 от 2000г.), фирмата разполага с Информационни листове за безопасност.

Във връзка с влизането в сила от 1 юни 2007г. на Регламент REACH дружеството е определило собствения си статус по регламента който е потребител по веригата и към момента на проверката изпълнява произтичащите от него, задължения.

Относно спазване на представения „План за предотвратяване на разливи около съдовете за съхранение на дизелово гориво на обектите” се установи, че на обектите са изградени бетоново обваловки около съдовете за съхранение на дизеловото гориво.

3.4. Фактор “Отпадъци”

„Пиринстройинженеринг” ЕАД притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-172-0 от 24.07.2008г. издадено на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУО със срок на действие 25.07.2011 г.

При проверката на „Гараж и складова база”, гр. Благоевград се установи, че отпадъците, които се генерират от обекта се събират разделно в особени за целта места и съдове. Представен е договор за предаване на отпадъците. Битовите отпадъци се транспортират от сметосъбиращата фирма, обслужваща община Благоевград.

В РИОСВ-Благоевград са представени в законоустановения срок - 31.03.2011г. отчетни книги за отпадъците, които се водят редовно съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр.95/2004г.).

3.5.Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за всеки един от подобектите на „Пиринстройинженеринг” ЕАД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • за ТСИ е дадено предписание за предприемане на мерки за спазване на нормите за допустими емисии на прах;
 • извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества от асфалтосмесителните инсталации „Симитли”, „Мелнишка река” и „Баня” при започване на производствената дейност, за което РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • дадено предписание за представяне на информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси за всички подобекти;
 • да се представи кратко описание на технологията за производство на битумна емулсия за обекта в гр. Смитли;
 • уведомяване на РИОСВ – Благоевград при пускане в експлоатация на съоражението за производство на битумна емулсия.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.