Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

"Салвамед" АД - гр.Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Салвамед" АД, гр. Сандански - обект „Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”

На основание заповед № 37/ 07.03.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2011 г. беше извършена проверка на място на обект  „Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”. Проверката е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите. 

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията от  решение по ОВОС № 24-7/2002 г. на министъра на околната среда, изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.) и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда. 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

Условие № 1: Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове от съответните енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за нормиза допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1 Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2 Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3 Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с промишлени прахосмукачки.

Условие № 4: Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

Условие № 5: Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

Условие № 6: Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

Условие № 7: При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

Условие № 8: Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

Условие № 9: Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

Условие № 10: Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

Извършена бе проверка на следните инсталации и дейности:

 • Площадка № 1: цех „Нестерилен”; котелно отделение; преса за отпадъци – полиетилен и марлени изрезки; складове за отпадъци.
 • Площадка № 2: цех „стерилен” – обезвреждане на етиленов оксид и получаване на етиленгликол; цех „Производствен”; цех за промазване на гипсови бинтове, вкл. инсталация за каталитично изгаряне на пари от летливи органични съединения; склад за готова продукция; котелно отделение.

Извършена бе проверка по изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на превързочни материали – компреси, бинтове, хирургични комплекти и др. Дейността на дружеството се извършва на площадка № 1 и площадка № 2. Към момента на проверката се извършват дейности по цялостното преместване на дейността на площадка № 2.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 24-7/2002 г.

При проверката се констатира, че:

 • Не е изпълнено условие № 1 - не са представени протоколи от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества от енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници на емисии с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ. бр. 64/2005 г.). В РИОСВ-Благоевград не е представен „Доклад за извършени СПИ по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (обн. ДВ. бр. 31/1999 г.) за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества от неподвижни източници.
 • В РИОСВ-Благоевград не са представени в едномесечен срок копия от договорите със «Стройкомтранс» ЕООД и «Евроимпекс – Благоевград» ЕООД, съгласно изискването на условие № 4.

Всички останали от проверените условия се изпълняват.

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира 1 бр. бетонов център и 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200” с максимален капацитет 200т/ч и пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри. Дружеството е изпълнило задълженията си извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. СПИ са валидни за 2010 и 2011 г. Бетоновият център отговаря на изискванията за ограничаване емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни вещества съгласно Наредба № 1/2005 г. Дадено е предписание за спазване изискванията на ЗЧАВ.

3.3. Компонент “Води”

По отношение на спазване на изискванията на Наредба № 7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) за ЛОС – в обхвата за контрол чрез изготвяне на годишен план за управление на разтворителите (ПУР) за 2010 г. попада инсталацията за промазване на марля с гипсова смес и  изсушаване. Срокът за предоставяне на ПУР е 31.03.2011 г.

По отношение на спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 105/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой на обекта се експлоатират следните климатични инсталации попадащи в обхвата за контрол: климатична инсталация „RHOSS”; климатична инсталация  „CLIVET”; 2 бр. климатици  „OSAKA”. За климатичните инсталации се представят дневници (техническо досие).Спазени са изискванията за периодичност за извършване на проверки за течове.

Относно представяне на годишни отчети за инсталациите съдържащи 3 кг и повече ОРВ в законоустановения срок - 15.02. съгласно чл. 13 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 105/2009 г. такъв годишен отчет  не е представен в РИОСВ-Благоевград, не се представя и по време на проверката.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството е със статут на „потребител по веригата” на по-голямата част на употребяваните в процеса на производство химикали и със статут на „производител” на химично вещество – етиленгликол с CAS № 107-21-1 и ЕС № 203-473-3. Във връзка с факта, че дружеството пуска на пазара произведения етиленгликол, за него е произтекло задължението за извършване на нотификация на същия в Агенцията по химикали в Хелзинки.

За етиленгликола, както и за останалите употребявани на площадката химични вещества и смеси, фирмата притежава Информационни листове за безопасност (ИЛБ) и ги съхранява съгласно условията за съхранение отбелязани в тях.  

3.5. Фактор “Отпадъци”

На площадка № 2 се извършват строителни дейности във връзка с преместване до края на 2011 г. на цялото производство на дружеството на тази площадка. Строителните работи се извършват въз основа на договор от 03.08.2011 г. с „Кастело Прекаст” ООД.

3.6. Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на етиленов оксид от цех „Стерилизация” с проверка спазване на НДЕ за канцерогенни вещества, съгласно чл. 17 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.)За целта е необходимо изпускащото устройство, да се оборудва с пробовземен отвор (точка), която да бъде предварително съгласувана с РИОСВ.Благоевград, съгласно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). Резултатите от извършените СПИ да се представят не по-късно от 1 месец след извършването им в РИОСВ – Благоевград по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).
 • Да се въведат и се водят новите форми за «Досие на ситемата», отразяващи  техническото състояние на климатичните инсталации, съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 105/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
 • Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. 

На основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10 от 2000г. с посл. изм. и допълнения) са дадени следните предписания:

 • Да бъде извършено нотификация на произвеждания етиленгликол с CAS № 107-21-1 и ЕС № 203-473-3, като в РИОСВ.Благоевград бъде изпратена документация удостоверяваща това.
 • След извършване на нотификацията на етиленгликола да бъде изготвен актуален ИЛБ за него. Копие от ИЛБ да бъде изпратен в РИОСВ-Благоевград.
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните на обекта химикали. Копие от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.
 • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на Таблица 1 и Таблица 2 предоставени при проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид констатираното неизпълнени на две от условията в решение по ОВОС    № 24-7/2002 г. на "Салвамед" АД – гр. Сандански ще бъде съставен акт.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.