Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”- гр. Разлог

На основание Заповед №13/17.01.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.01.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ “Сарай-73-Георги Бележков”, находяща се в град Разлог, ул. “Изворите” № 73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • отделение “Клане на дребен и едър рогат добитък”;
 • отделение “Обезкостяване”;
 • отделение “Мелене”
 • отделение “Пълнене”
 • отделение “Варене или сушене”
 • пречиствателно съоръжение за отпадни води;
 • хладилни и климатични инсталации;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на месни изделия. В момента на проверката обектът работи с пълния си капацитет.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси: предприятието не притежава горивни инсталации

Относно емисии от производствена дейност: не са установени емисии от производствената дейност на предприятието.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно някои озоноразрушаващи вещества (ДВ бр.3/2011 г.): на обекта се експлоатират 5 бр. хладилни инсталации, съдържащи повече от 3 кг охлаждащ агент R 22. На всяка една инсталация се водят „Дневници на инсталацията”. При проверката е констатирано, че са спазени изискванията на чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009 , относно проверките за течове/херметичност за 2010 г.

Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр.3/2009 г.): дружеството експлоатира четири броя климатични инсталации съдържащи над 3 кг R 404 А и R 427. Представени са 4 бр. “Досие на системата”, които се водят съгласно изискванията на Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г. За тях също са извършени проверки за херметичност, с което са спазени изискванията на чл.3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №842/2006 г.

Проверките са извършени от лица, притежаващи необходимите документи за провоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.

3.2. Компонент “Води”

ЕТ “Сарай-73-Г.Бележков”, гр. Разлог има сключен договор във връзка с Наредба №7/14.11.2000г.

Представен е договор от 09.06.2009г. с “В и К” ЕООД, гр.Благоевград съгласно чл.8, ал.1 и ал.3 от договора, относно отпадъчните води, не е конкретизирана схемата на вземане на проби (брой и период, показатели и др.).

Извършван е собствен контрол на отпадъчните води – два пъти годишно за 2008 и 2009г. За 2010г. е извършено едно пробовземане, като резултатите от анализите са изпратени в РИОСВ Благоевград. Не са установени нарушения на емисионните норми за градска канализация.

Пречиствателното съоръжение – мазнинозадържател, се поддържа – почиства със специализирана кола ежемесечно от “АЕКХ” ЕООД, гр. Разлог.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че в предприятието се използват препарати за дезинфекция на помещенията, препарати за ръце с бактерицидно, фунгицидно, туборкулицидно и вирусоцидно действие. Има изграден склад за съхранение на всички използвани химични вещества и препарати. Складът отговаря на изискванията дадени в информационните листове за безопасност.

За всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност.

До момента фирмата не е извършила класификация относно статута си по REACH.

3.4. Фактор “Отпадъци”

ЕТ “Сарай-73-Г.Бележков е производител на месни продукти, които се реализират на територията на страната. За изпълнение на задълженията по чл.36 от ЗУО фирмата има сключен договор с “Екопак България” АД от 15.11.2006г. Дължимата продуктова такса опаковки се заплаща един път в годината въз основа на прогнозни количества , като в началото на следващата година се прави изравняване на същата.

От дейността на фирмата се генерират следните видове отпадъци: кости ( от обезкостяването на трупното месо), опаковки (бидони от дезинфектиращи препарати), полиетиленови опаковки (чували и пликове), от тарелките, луминисцентни лампи, утайки от пречиствателното съоръжение. За гореизредините отпадъщи не е извършена класификация, съгласно изискванията на чл.7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците в РИОСВ Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент "Води”

 • Да се актуализира договора с “В и К” ЕООД Благоевград, съгласно изискванията на Наредба №7/2000г., като се уточни схемата на пробовземане (бр.проби/година, показатели за анализ).

По компонент "Атмосферен въздух"

 • За инсталациите съдържащи над 3 кг. R 22, считано от 01.01.2011г. да се води “Досие на системата”, съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно някои озоноразрушаващи вещества (ДВ бр.3/2011 г.), приета с ПМС № 326/2010г.

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

 • Да се подаде в РИОСВ - Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на таблица 1 и таблица 2, предоставени при проверката.
 • Да се изискат нови Информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и смеси от дистрибуторите/доставчиците.Същите (копия) да се представят в РИОСВ.

По фактор "Управление на отпадъците"

 • Да бъде извършена класификация на отпадъщите в РИОСВ Благоевград, които се генерират от производствената дейност на ЕТ»Сарай-73-Г.Бележков», гр. Разлог, съгласно изискванията на чл.7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.22/2004г).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.