Съдържание

Посетители

В момента има 420  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“АГРОМАХ”ЕООД – с. Бело Поле, Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “АГРОМАХ”ЕООД – с. Бело Поле, Благоевград

На основание заповед №33/28.02.2011 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.03.2011г., бе извършена проверка на място на производствената площадка на “АГРОМАХ”ЕООД, находяща се в с. Бело Поле, област Благоевград. Проверката е комплексна, извършена във връзка с установяване спазването на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности на производствената база собственост на “Агромах”  и находищата за добив и преработка на подземни богатства :

 • административни офиси
 • лаборатории
 • бетонов център
 • завод за бетонови изделия
 • асфалтова база
 • стационарна ТМСИ
 • складови помещения
 • утайници
 • находище “Полето”, землището на с. Бело поле
 • находище “Полето-север”, землището на с. Бучино
 • находище “Бучака”, землището на с. Бучино
 • находище “Лучище” , землището на с. Логодаж

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е свързана със строителството и производствени дейности обслужващи строителството.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира 1 бр. бетонов център и 1 бр. асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200” с максимален капацитет 200т/ч и пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри. Дружеството е изпълнило задълженията си извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. СПИ са валидни за 2010 и 2011 г. Бетоновият център отговаря на изискванията за ограничаване емисиите на прахообразни вещества при товарене, разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни вещества съгласно Наредба № 1/2005 г. Дадено е предписание за спазване изискванията на ЗЧАВ.

3.2. Компонент “Води”

За заустване на отпадъчни води от производствена база с.Бело поле, Община Благоевград има издадени разрешителни за ползване на река Струма. Спазват се условията в издадените 3 броя разрешителни за заустване на отпадъчни води от обектите, разположени на производствената площадка.

Дружеството има задължение да извършва собствен контрол на отпадъчните води два пъти годишно.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH. Във връзка със задълженията му произтичащи от този статус, както и във връзка със задълженията по Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP бяха дадени 5бр. предписания.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има извършена класификация на отпадъците и ги съхранява съгласно изискванията. Води се отчетност. От началото на 2011 г. дружеството пуска на пазара опакована стока, за което дължи продуктова такса опаковки. До момента не е заплащана. Дадено е предписание.

3.5. Компонент “Земни недра”

Проверени са четири находища за добив и преработка на подземни богатства за, които дружеството притежава решения на МС за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл.2, т.5 от Закона за подземните богатства.

 • Находище “Полето”, землището на с. Бело поле - отработената част от находището е рекултивирана и застроена.
 • Находище “Полето-север”, землището на с. Бучино - дейността се извършва по съгласуван годишен работен проект.
 • Находище “Бучака”, землището на с. Бучино- дейността се извършва по съгласуван годишен работен проект.
 • Находище “Лучище” , землището на с. Логодаж - дейността се извършва по съгласуван годишен работен проект.

Изпълнява се предписание дадено с КП-31-03/08.11.2010 г., относно имот №69 извършва се възстановяване на имота и изнасяне на натрупаните земни маси.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се спазва периодичността за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).

Да се представят в РИОСВ – Благоевград следните документи - вътрешнофирмена спецификация по Приложение № 12 и месечни справки по Приложение № 13 и копие от платежно нареждане за преведена продуктова такса “Опаковки” за януари и февруари 2010 г. към ПУДООС.

На основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10 от 2000г. с посл. изм. и допълнения) са дадени сл. предписания

 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните на обекта химични вещества и смеси. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • Да бъде подадена в РИОСВ - Благоевград на хартиен и магнитен носител Информация за употребяваните през 2010 г. химикали. Информацията да бъде под формата на Таблица 2 и Таблица 1 предоставени при проверката.
 • За веществата, за които предприятието е «потребител по веригата» и които попадат в обхвата на REACH да бъдат изискани от производителите документи удостоверяващи наличието на предварителна регистрация, копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • Да бъде проверен списъка на веществата «кандити за включване» в приложение ХІV на REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните смеси или в самостоятелен вид. За резултатите РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • В изпълнение на задълженията по чл.36 от REACH да бъде създадено и поддържано досие на дружеството, съдържащо цялата налична информация, която се изисква в изпълнение на задълженията по Регламент REACH. За изпълнение на предписанието РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.