Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“БУМАР” АД - цех с. Илинденци

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на “БУМАР” АД - гр. Сандански

На основание Заповед № 85/13.05.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 18.05.2011 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверка.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

  • инсталация за производство на мраморно брашно;
  • инсталация за рязане на скални блокове;
  • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух - на площадката на “БУМАР” АД е разположена 1 бр. инсталация за производство на микро продукти /мраморен прах/ от отпадъчни парчета мрамор, пречиствателно съоръжение - ръкавен филтър, брой изпускащи устройства-1 бр.въздуховод. Инсталацията попада в обхвата за контрол чрез измерване на източниците на емисии, съгласно Наредба № 6/1999г. (обн.ДВ бр.31/1999 г.), с периодичност за извършване на собствени периодични измервания един път на две последователни календарни години. Последните СПИ са извършвани през 2006г. За неспазване на това задължение на дружеството е налагана санкция през 2009 г. Към момента на проверката не се представят протоколи от извършени СПИ за концентрациите на прах в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от горепосочената инсталация, с цел проверка за спазване на нормите за допустими емисии на прахообразни вещества съгласно Наредба № 1 от 2005 г. (обн. ДВ бр.64/2005 г.). Към момента, в РИОСВ-Благоевград, не е представен доклад за извършени СПИ за последните две календарни години - 2009 и 2010 г. С тези действия е нарушен чл. 18 т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн.ДВ бр.45/1996 г. посл. изм. ДВ бр.88/2010 г.).  

Източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух - на площадката е разположена 1 бр. инсталация за нарязване (разбичване) на скални блокове, предимно от мрамор. Същата е на открито в близост до оградата от южната страна на площадката. С Констативен протокол № 47-07/ 05.09.2007 г. е дадено предписание машината да се покрие или премести в затворено помещение, с цел ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества със срок на изпълнение - 31.12.2008 г. Към момента на проверката, се установи, че не са предприети действия за изпълнение на предписанието. Също, на площадката на която са разположени двете инсталации, има натрупано значително количество мраморен прах, който създава условия за неорганизирани емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, особено при неблагоприятни метеорологични условия - наличие на вятър.

3.2. Компонент «Води»

Проверката е във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043/25.02.2010 г. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схема ,заложена  в цитираното разрешително. В РИОСВ-Благоевград, са внесени два броя протоколи от лабораторно изпитване за 2010 г. Резултатите от извършения контрол показват, че се  спазват определените индивидуални емисионни ограничения. Извършено е пробовземане на отпадъчни води и за първото полугодие на 2011 г. , но към днешна дата не са получени протоколи с резултати. Към момента на проверката, около 80 % от отпадъчните води се ползват в оборотен цикъл, след физикохимично утаяване с флокуланти. Пречиствателното съоръжение - двусекционен утаител се поддържа в добро експлоатационно състояние. Заустват се видимо утаени води с дебит около 3 л/с. С вх. № 1253/01.04.2011 г. е внесен доклад в РИОСВ-Благоевград, за изпълнение на условията в разрешителното за заустване на отпадъчни води, съгласно изискванията на чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.

3.3. Компонент „Земи и почви”

Целта на проверката е установяване състоянието на почвите в уязвимите места - съседни площи на производствената площадка, и площи разположени край отвеждащия канал за отпадъчни производствени води. Като резултат от изпълнени мерки от страна на дружеството в минали години - изграждане на ограда от южната страна на площадката и ползване на флокуланти при пречистване на отпадъчните води, не се констатират замърсявания на земи в посочените по-горе места. Няма промяна в състоянието на площта източно от производствената площадка. Не се депонират производствени отпадъци, предстои покупко-продажба на около 5 дка или рекултивация.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се извършат собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух от инсталацията за производство на микропродукти, с цел проверка спазването на нормите на допустими емисии на прахообразни вещества, съгласно чл.11 от Наредба № 1/обн. ДВ бр.64 от 2005 г. в срок до 31.08.2011 г. Резултатите от извършените измервания да се представят в РИОСВ-Благоевград под формата на “Доклад” в едномесечен срок от извършване на СПИ, с отговорник изпълнителния директор.
  • Да се предприемат необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух, като площадките около инсталацията за производство  на мраморно брашно и инсталацията за рязане на скални блокове се почистват периодично - един път седмично. Инсталацията за бичене да се покрие временно, до преместването й в затворено помещение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните пропуски по отношение на компонент “Атмосферен въздух”, ще се наложат административно наказателни мерки. Ще се проследи изпълнението на дадените предписания.