Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр.Петрич 

На основание Заповед № 18 / 02.02.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.02.2011 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • горивни инсталации / 4 броя електроцентрали, 3 бр.котелни централи/
 • складове за съхранение на химични вещества и препарати;
 • площадки за временно съхраняване на отпадъци;
 • ремонтни работилници 2 бр.,
 • депо за растителни отпадъци;
 • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
 • площадкова канализация за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

На площадката са изградени 8 бр. котелни централи за отопление на 480 дка покрита площ. Във всяка централа са монтирани по 4 бр. водогрейни котли, с топлинна мощност всеки по 3.5 МW, като отработените газове от всеки два котела заустват в общ комин, т. е . по два комина на котелно. За гориво, се използва природен газ. На площадката са изградени 4 бр. електроцентрали, като във всяка централа са монтирани по два броя когенератора, всеки от които с мощност 2 МW (на 4 бр. когенератора се извършват 72- часови проби). На всяка ел. централа е изграден по един комин. Към момента от дружеството се експлоатират 3 бр. котелни и четирите електроцентрали- останалите котелни са отдадени под наем. Изпълнено е предписание от предходна проверка за представяне на копие от заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове, в съответствие с чл.131в, ал.2 от ЗООС. Утвърден е „Доклад” за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от комина на котел водогреен тип, с мощност 3.5 МW, изгарящ природен газ. Изходящите газове от когенератора са измервани през 2008г.- няма нарушения на нормите за допустими емисии. С въвеждането в експлоатация на новите четири когенератора топлинната мощност на горивната инсталация превишава 50 МW и дружеството подлежи на процедура по издаване на комплексно разрешително по чл.117 от ЗООС.

3.2. Компонент “Земи и почви”

Целта на проверката е установяване състоянието на почвите в уязвимите места- съседни площи на депото за растителни отпадъци и площи стоящи западно от обекта, върху които се депонират земни маси /хумус/ от оранжериите. Депото е в добро състояние. Съседните площи са освободени от отпадъци, подравнени. Продължава изземването на почва от блоковете и депониране извън границите на обекта. Не е извършено подравняване. Заетата площ е до 5 дка.

3.3.Компонент “Води”

На дружеството е наложена текуща месечна санкция от м. септември 2007г. за наднормено замърсяване на отпадъчните води по показатели- “ХПК”, “нитритен азот”, “фосфати” “нефтопродукти”. Санкцията е актуална и към момента. Изпълнено е предписание от предходна проверка за извършване на физикохимичен анализ на отпадъчни води /собствен мониторинг/. Има наднормено замърсяване по показател “нитритен азот”. Дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчните води, по реда на Закона за водите. В отводнителен канал се заустват дренажни води от блоковете с хидропонно отглеждане на културите и атмосферните води от охранителните канали. Няма гравитачно изпускане на поливни води от блоковете на земна основа /2 бр./, същите се напояват капково.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС /ДВ бр.10 от 2000г./и във връзка с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1907 / 2006г. на ЕП- Регламент REACH и Регламент /ЕО/ № 1272 / 2008г-Регламент СLР. Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват на четири площадки: площадка за съхранение на азотна киселина и свежи масла, площадка /склад/ за съхранение на продукти за растителна защита, площадка /склад/ за съхранение на торове /азотни и калиеви/, съд за съхранение на добавка /ADBU/ или химическа уреа. Пропуски- не са взети мерки за защита на почвите от евентуални течове на азотна киселина; торовете се съхраняват заедно с други излезли от употреба материали; не се представят информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на амониева селитра, азотна киселина, добавката /ADBU/, нафта; нафтата се съхранява в съдове на открито; теч на масло на гърба на постройката в която е монтирана инсталацията “Кодинокс”.

3.5. Фактор “Отпадъци”

Дейността се извършва на една площадка, в землището на гр.Петрич. Проведена е процедура за класификация на отпадъците, по реда на Наредба № 3 /ДВ бр.44 от 2004г./. Част от отпадъците са класифицирани неправилно. Водят се редовно три броя отчетни книги с известни пропуски - не отговарят изцяло на Приложение № 3 от Наредба № 9 / ДВ бр.95 от 2004г./ В изпълнение на предписание № 2 от КП 07.08 / 18.02.2010г. са представени в РИОСВ Благоевград годишните отчети за отпадъците третирани през 2009 г. Констатират се пропуски в процеса на управление на образуваните отпадъци, като - не са създадени условия за третирането им, съгласно нормативната база за управление на отпадъците; съхраняват се на няколко места на площадката; отпадъчни пластмаси и полиетилен се съхраняват на открито, като полиетилена е в насипно състояние; създават се предпоставки за замърсяване на околните терени; не са осигурени съдове за отделните видове отпадъци, няма обозначаване на мястото им; допуска се съвместно третиране на опасни и неопасни отпадъци; няма програма за управление на дейностите с отпадъци. Дружеството членува в организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент "Води”

 • Да се извършва физикохимичен анализ на заустваните отпадъчни води в отводнителния канал по показатели- pH, НРВ, БПК5, ХПК, NH4, NO2, PO4 и нефтопродукти, с честота два пъти годишно. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ Благоевград в двуседмичен срок, от получаването им от лабораторията.

По компонент "Атмосферен въздух"

 • Да се спазват изискванията за периодичност на извършване на собствени периодични измервания на изходящите газове от котлите и когенераторите, съгласно чл.31 от Наредба № 6 / ДВ бр.31 от 1999г./

По компонент “Земи и почви”

 • Да се извърши подравняване на площите върху които се депонира излишна почва

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

 • Да се отстрани разливът около крановете за масла на постройката с инсталация “Кодинокс”и да се предприемат мерки срещу нови течове.
 • На площадката за съхранение на азотна киселина да се вземат мерки за недопускане на разливи и попадане на киселина в почвата. Писмено да се уведоми РИОСВ Благоевград.
 • Да се извърши реорганизация на склада за съхранение на торове. Наличните количества торове да се съхраняват отделно от другите материали при спазване на условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград технологична схема и обяснителна записка на процесите протичащи в инсталацията “Кодинокс”, която да съдържа информация за употребяваните химикали и количествата очистен въглероден диоксид.
 • Да се изискат от производителите / доставчици актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копия от тя, да се изпратят в РИОСВ Благоевград.

По фактор "Управление на отпадъците"

 • Незабавно да се почисти замърсеното място с масло, чрез изгребване на замърсената почва. Същата да се съхрани на закрито.
 • Да се заверят в РИОСВ Благоевград отчетни книги за отпадъците, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 9 / ДВ бр.95 от 2004г.
 • Да се класифицират отпадъците, за които до момента не са заверени работни листове по реда на Наредба № 3 /обн. ДВ бр.44 от 2004г./
 • Да се представят в РИОСВ Благоевград годишните отчети за отпадъците третирани през 2010г.
 • Да се представи в РИОСВ Благоевград за утвърждаване програма за управление на дейностите с отпадъци.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.