Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”

На основание заповед № 145/01.08.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.08.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград”. Проверката е извършена във връзка с изпълнението на условията в решениe по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите, изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.), и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията в решение по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите във фаза “По време на експлоатацията”, изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ, и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са 3 условия от решението по ОВОС:

ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.

ІІІ.2. Община Благоевград да предприеме необходимите действия за изграждане и начало на експлоатация на предвиденото депо за отпадъци, вкл. и за утайките от ГПСОВ, преди или едновременно с влизането в експлоатация на пречиствателната станция.

ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 52-12/2001 г.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

Около 80 % от договорите сключени с абонатите са актуализирани, като са изискани протоколи от извършен физико-химически анализ. Сформиран е екип за полево изпитване на промишлени отпадъчни води, формирани от по-големите обекти замърсители.

Отпадъците се предават въз основа на писмени договори на «Биострой» ЕООД, «Еко проект – Л»ООД и «Еко петрол продукт» ЕООД.

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

При проверката не са констатирани неприятни миризми, извън площадката на ПСОВ.

3.3.Фактор «Опасни химични вещества»

ПСОВ има технологична възможност при непредвидени обстоятелства от здравословен характер и по указания на властите, оттокът на изход на ПСОВ да бъде дезинфекциран. Дезинфекцията се извършва посредством дозиране на разтвор от NaOCl. Монтиран е резервоар за разтвор от NaOCl с максимален обем от 15 т. От момента на въвеждане на ПСОВ в експлоатация до момента на проверката не са постъпили непредвидени обстоятелства от здравословен характер, поради което NaOCl не е използван.

За обезводняване на утайките се използва високомолекулен полиелектролит (флокулант). В момента на проверката не се представя ИЛБ.

3.4. Изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

При проверката се установи, че има изготвена собствена оценка за възможните случай на непосредствена заплаха за екологични щети, със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • При настъпили непредвидени обстоятелства от здравословен характер, налагащи използване на дезифекционни смеси, да се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: До 10 дни от настъпване на събитието
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград ИЛБ за използвания флокулант. Копие от ИЛБ трябва да има в ПСОВ. Срок: 01.09.2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.