Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“КАЛИДА”ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “КАЛИДА”ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №30/22.02.2011 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.03.2011г., бе извършена проверка на място на производствената площадка на “КАЛИДА”ООД, находяща се в гр. Гоце Делчев, промишлена зона. Проверката е комплексна, извършена във връзка с установяване спазването на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • галваничен цех ;
 • пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е отлагане на покрития върху метали, основно поцинковане. Капацитетът на дружеството е намален и се работи веднъж седмично. Производствена дейност по време на проверката не се извършва.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни източници - няма.

Организирани източници от производствени процеси - към галваничният цех са обособени следните инсталации и участъци:

 • линия за поцинковане на едрогабаритни детайли-не работи;
 • участък за цианидно помедняване-не работи;
 • участък за повърхностна обработка-байцване със солна киселина.

Изградена е бордова аспирация и изпускащи въздуховоди-без пречиствателно съоръжение.

На изпускащия въздуховод от участъка за повърхностна обработка (байцване със солна киселина) са изпълнени пробовземни отвори, съгласно изискванията на Наредба №6/1999г., ДВ, бр.31/1999г.

Съгласно чл.43 от Наредба 1/2005г., ДВ бр.64/2005 г. се прилагат норми за допустими емисии на прахообразни вещества и газообразни неорганични съединения на хлора (определени като хлороводород).

Дружеството не е извършило собствени периодични измервания (СПИ), съгласно дадено предписание по компонент «Атмосферен въздух» от КП №30-11/15.09.2009г. в срок 30.03.2010г.

Към момента на проверката също не са извършени СПИ. С писмо вх. № 69/13.01.2011г. дружеството е уведомило РИОСВ-Благоевград, че през м.април 2011г. ще възобнови дейността на участък химична повърхностна обработка (байцване) и ще извършат СПИ.

3.2. Компонент “Води”

Галваничния цех не работи по време на проверката. По принцип се извършва поцинковане един път седмично.

Вследствие на дадени предписания с КП №30-11/15.09.2009г. и №07-11/25.02.2010г. са представени следните документи:

 • актуален договор, сключен с “ВиК”, ЕООД Благоевград, с изискване за извършване на собствен мониторинг, внесен в РИОСВ с вх.№1075/26.03.2010г.
 • протокол №211/10.07.2009г. за контрол на отпадъчните производствени води , представен по време на проверката. Резултатите от протокола отговарят на изискванията на договора с “ВиК”.

През 2010г. от РИОСВ Благоевград е извършен контрол на “Дики инженеринг” ЕООД гр.Кочериново, ползвател на обекта до 01.04.2010г. Резултатите са отразени в лаб.протокол №32Вд/23.03.2010г., отговарят на нормите и изискванията на договора. Води се лаб.дневник редовно, за контрол на показателя рН.

За 2011 г. от дружеството са правени постъпки пред РЛ-Благоевград за извършване на собствен контрол. Съгласно сключения актуален договор с “ВиК” ЕООД Благоевград, дружеството има задължение да извършва собствен контрол на отпадъчните води два пъти годишно.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Направените предписания с КП №12-13/25.02.2010г. и КП №0-09/25.02.2010 г. са изпълнени.

Дружеството е уведомило писмено РИОСВ за създаването на досие съгласно чл.36 от Регламент(ЕО) №1907/2006г. - REACH. С писмо вх.№748/08.03.2010 г. е изпратена и справка количествата свежи и във вид на разтвори цианиди.

При проверката се установи, че досието по регламент REACH е налично и се води съгласно изискванията.

Складовете за съхранение са в добро състояние и отговарят на изискванията, дадени в информационните листове за безопасност - склада за киселини, склада за цианиди и склада за соли с кисел и алкален характер.

Дадени бяха указания за изискванията на регламент(ЕО)1272/2008г. относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси-наричан регламент ССР.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Под № 01-ДО-188-0/10.11.2008г. Директора на РИОСВ Благоевград е издал разрешение за дейности с отпадъци. Със ЗИД на ЗУО(обн.ДВ, бр.41/2010г.) за лицата извършващи дейност временно съхраняване на отпадъците образувани от собствената производствена дейност разрешението вече не се изисква.

Средносписъчния персонал на дружеството е 10 лица. На обекта разположен в гр.Гоце Делчев и стопанисван от “Калида” ООД се извършва временно съхраняване на отпадъци с кодове 11 01 09;11 01 98;11 02 07;12 01 01;15 01 10 и 20 01 21. За всички тях има заверени работни листове по реда на Наредба №3 (обн. ДВ, бр.44/2004г.). Всички отпадъци се съхраняват разделно. Опасните отпадъци се съхраняват при ограничен достъп. Има обозначение с табели. За код 200121 е осигурена сяра на прах. През 2010г. за последващо третиране е предаден отпадък с код 12 01 01. Представя се договор №17/12.04.2010г. сключен между “Калида” ООД и “Норд Холдинг” АД гр.София. и фактура. Предадени са 110кг. стружки и изрезки като предаването е отразено и във водената на обекта отчетна книга за отпадъците. Книгата е заверена от РИОСВ Благоевград. Води се съгласно изискванията на Наредба №19(обн.ДВ, бр.95/2004 г.)

В РИОСВ Благоевград са представени годишните отчети за отпадъците третирани през 2010г. на територията на обекта. За битовите отпадъци “Калида” ООД се обслужва по реда установен за гр.Гоце Делчев.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на прах и хлор, определени като хлороводород, съгласно чл.43 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.). Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят в РИОСВ - Благоевград с „Доклад” по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).
 • Резултатите от извършения собствен контрол на отпадъчните води(от галв.цех) да се изпращат веднага след получаването им от лабораторията, извършила пробовземането.

На основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10 от 2000г. с посл. изм. и допълнения) са дадени сл. предписания

 • Да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград справки под формата на таблица 1 и таблица 2 на хартиен и магнитен носител. Информацията да бъде за количествата химични вещества и смеси за календарната 2011г.
 • Във връзка с регламент (ЕО) №1272/2008г. на Европейския парламент и на Съвета да бъдат изисквани от доставчиците/производителите информационни листове за безопасност (ИЛБ) за всички химични вещества

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.