Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Карол Фернандес Миит” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на "Карол Фернандес Миит” ООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 96/06.06.2011 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.06.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Карол Фернандес Миит” ООД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • колбасарски цех с прилежащи складове;
 • компресорна станция;
 • ледогенератори;
 • паро-котелна централа (ПКЦ);
 • пречиствателно съоръжение за отпадъчните води;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

В ПКЦ са разположени 2 броя котли. Използването гориво е дизелово (нафта). Към момента на проверката се извършват последни стъпки за присъединяване на единият котел към газоразпределителната система на гр. Благоевград, като вече са монтирани газови горелки. Другият котел остава резервен с алтернативно гориво – нафта.

Дружеството изпълнява задълженията си от Закона за чистотата на атмосферния въздух, относно провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Не е установено нарушение на нормите за допустими емисии.

На обекта се експлоатират 14 броя климатични инсталации (сушилни) и 3 броя хладилни инсталации със съдържание на контролирани вещества. Представят се досието на системата. Проверката за херметичност на системата за първото полугодие е извършена на 19.01.2011 г., като не са установени течове. Представено е копие от документа за правоспособност на лицето, извършило проверката за херметичност.

Спазена е периодичността за извършване на проверките за херметичност през 2010 г. – през м. януари и м. юли.

3.2. Компонент «Води»

„Карол Фернандес Миит” ООД има сключен договор с „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за отвеждане на производствените отпадъчни води. Съгласно договора, „Карол Фернандес Миит” ООД има задължение да осъществява собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като честотата на пробовземане е на шест месеца. При проверката се представят протоколи за изпитванията извършени през 2010 г. Резултатите от извършения физикохимичен анализ за втората полугодие показват, че са нарушени нормите за замърсяване съгласно приложението към сключеният договор с „ВиК” ЕООД. Във връзка с установеното наднормено замърсяване на отпадъчните води и на основание Закона за водите на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение. За изпълнението на собствения мониторинг за 2011 г. дружеството има сключен договор с РЛ-Благоевград, като е извършено първото пробовземане, но резултатите от емисионния контрол все още не са готови. Към момента на проверката пречиствателното съоръжение се поддържа в добро състояние. Води се дневник за регистриране почистването на мазниноуловителя.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. При проверката са констатирани нови видове отпадъци, за които няма заверени работни листове.

Констатира се, че „Карол Фернандес Миит” ООД е предало отпадък от почистване на мазниноуловителя на „Феникс – Дупница” ООД, като не се представи договор за услугата. Останалото количество се съхранява във варели на открито.

Негодните флуоресцентни тръби се съхраняват в помещение с ограничен достъп, обозначено с табела. Като предпазна мярка старите лампи се съхраняват в опаковките от новите.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и дружеството ги извозва със собствен транспорт без да притежава необходимият за дейността документ по Закона за управление на отпадъците.

Дружеството следва да притежава утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци, тъй като средносписъчният му състав е над 10 лица, а от дейността му се образуват опасни отпадъци. До момента програма не е разработена и утвърдена.

При проверката се констатира, че дружеството не води отчетност за отпадъците съгласно Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.)., в т.ч.:

 • в срок до 31.03.2011 г. в РИОСВ-Благоевград не са представени годишните отчети за отпадъците третирани през календарната 2010 г.
 • отчетните книги не се попълват редовно.

Започната е процедура за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

3.4. Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че в своята дейност дружеството употребява следните химични вещества: дезинфектанти, почистващи препарати, амоняк, биодизел. За тях се притежават информационни листове за безопасност. Употребяваните химикали се съхраняват съгласно условията атбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

До момента на проверката „Карол Фернандес Миит” ООД не разполага с необходимата документация удостоверяваща изпълнението на задълженията на «потребител по веригата», съгласно REACH.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представя в РИОСВ-Благоевград годишен отчет за хладилните и климатичните инсталации, съдържащи 3 кг. и повече контролирани вещества съгласно Регламент ЕО/№ 842/2006 и Регламент ЕО/№ 1005/2009 с информация за предходната календарна година под формата на Приложение № 6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО/№ 842/2006 или под формата на Приложение № 6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО/№ 1005/2009.
 • Да се въведе и води новият образец на „досие на системата” за климатичните инсталации, съдържащи озонразрушаващо вещество – R22 СЪГЛАСНО Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО/№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.
 • Проверките за херметичност, които ще се извършат през 2-то полугодие на 2011 г. да се извършат от лице, притежаващо редовен документ за правоспособност. Копие от документа да се представи в РИОСВ-Благоевград след извършване на проверките.
 • При въвеждане в експлоатация на котел № 1 (след присъединяване към газо разпределителната мрежа на Благоевград), РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено.
 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), за тези видове отпадъци, за които все още не е проведена процедурата.
 • Съгласно изискването на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗУО, да се разработи и представи за утвърждаване в РИОСВ-Благоевград проект на програма за управление на дейностите с отпадъци.
 • Отчетността на отпадъците да се води съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.).
 • Предаването на отпадъците за последващо транспортиране и третиране да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г.
 • Местата за временно съхраняване на отпадъците да отговарят на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ, бр. 29/1999 г.) и изискванията на наредбите издадени на основание чл. 24, ал. 2 от ЗУО.
 • Да бъде подадена в РИОСВ-Благоевград информация за максимално възможното количество амоняк, което може да бъде налично в даден момент в съдовете за съхранение и в цялата система разположенена в „машинна зала”
 • Да бъде подадена в РИОСВ-Благоевград информация за употребените през 2010 г. химикали.
 • За употребяваните от дружеството химични вещества, които попадат в обхвата на REACH да бъдат изискани от производителите/доставчиците документи, удостоверяващи наличието на предварителна регистрация. Копие от документите да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.
 • Да бъде проверен списъка на веществата – кандидати за включване в Приложение ХІV на REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните химикали. Копие от резултатите от проверката да бъде изпратено в РИОСВ-Благоевград.
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.