Съдържание

Посетители

В момента има 514  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр.Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Магнетик хед текнолоджис (България)” АД гр.Разлог

 

На основание заповед № 73/18.04.2011 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.04.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Магнетик хед текнолоджис (България)” АД - гр. Разлог Проверката е комплексна и се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: Цех ”Механичен”, Цех ”Ецване”, Цех ”Монтаж1”, ПКЦ, ПСОВ, складовете за съхранение на опасни химични вещества и складове за временно съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на магнитни глави. В цех ”Ецване” се извършва химично рязане на метали, термообработка на метали, нанасяне на фоторезист, експониране, проявяване, ецване.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Емисии на горивни източници: Дружеството експлоатира ПКЦ с 3 бр.котли, от които работи котел №2. Използвано гориво-природен газ. Утвърден е Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от извършените замервания на котел №2 са валидни за 2010 г. и 2011 г. Няма нарушени норми за ДЕ.

Емисии от производствена дейност:

  • Организирани емисии от участък ”Ецване” - разположени са 4 бр. ЕЦ-машини, които използват ферихлорид. Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на НСЕ, утвърден доклад, с което е изпълнено предписание №2 от КП № 16-11/29.06.2010 г.
  • Организирани емисии от цех ”Монтажен” и цех ”Механичен” - емисии от ЛОС при дейности ”Почистване на повърхности” - до момента в РИОСВ Благоевград не е представена декларация, съгласно изискванията на чл.20 ал.8 от Наредба №7/2003г., изискана с предписание №1 от КП № 16-11/29.06.2010 г.

3.2. Компонент “Води”

Дружеството има сключен договор с “ВиК” ЕООД - Благоевград от 09.06.2009 г. във връзка с пуска на ПСОВ гр. Разлог. След сключване на договора е извършен контрол на отпадъчните води, само от РИОСВ-Благоевград, с протокол за физикохимически анализ № 117Вд/16.08.2010 г. Не са констатирани нарушения на емисионните норми по договора.

Дружеството не е извършило собствен контрол на отпадъчните води, съгласно условията в договора.”Ви К” начислява такса” пречистване”. Представена фактура от 05.04.2011 г.

ПСОВ е в добро състояние. Води се лабораторен дневник. Замерването на “рН” става автоматично, не се отразява в дневника.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества”

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси. Същите са внос от ЕС и Америка.

Складовото стопанство за съхранение на химични вещества и смеси е в добро състояние, отговарящо на изискванията, дадени в ИЛБ. Предписанията по КП №16-11/29.06.2010г са изпълнени.

Дружеството е провело запитване до отделните доставчици за извършена регистрация (пред регистрация), съгласно ЕО №1907/2006г. на ЕП-регламент REACH. Докладвало е, че е създадено и се поддържа досие. Досието е показано по време на проверката. Подадена е справка за вида, количествата и фирмите, доставчици за календарната 2009 г.

3.4 Фактор “Отпадъци”

От производствената дейност на дружеството се образуват отпадъци с кодове 11 01 09, 12 01 03, 13 02 08, 20 01 21, за които има заверени работни листове по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.)

Цитираните по-горе видове отпадъци се съхраняват разделно, като местата на опасните отпадъци са с ограничен достъп. Обозначени са с табели. Около съдовете за отпадък с код 13 02 08 е поставена обваловка, а в помещението за отпадък с код 20 01 21 се разполага със сяра на прах. Като предпазна мярка против счупването на тръбите се ползват опаковките от новите лампи.

На обекта се съхраняват 4 броя отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004 г) Книгите са заверени при проверката. В РИОСВ Благоевград са представени годишните отчети за отпадъците, третирани през 2010 г.

През 2010 г. от образуваните отпадъци е предаван само отпадък с код 12 01 03.

Съгласно чл. 29 ал. 1 т. 3 дружеството следва да има утвърдена програма за управление на дейностите с отпадъци. В РИОСВ Благоевград е представен за разглеждане проект на фирмена програма.Същата е върната със забележки.

Дружеството извършва само временно съхраняване на отпадъците образувани от собствената си дейност и съгласно чл. 12, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците не следва да притежава разрешително за дейности с отпадъци.

Дружеството се явява лице, пускащо на пазара опаковки.Част от суровините и материалите, с които се работи са от страни, членки на ЕС, както внос и от трети страни.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и се извозват по реда, установен за територията на гр. Разлог.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за периодичност на извършване на СПИ от неподвижни източници (ПКЦ) и от производствени процеси (ЕЦ-машини), съгласно чл.31, т.2 от Наредба №6/ 1999 г.един път на 2 години. Резултатите от СПИ да се представят по реда на чл.39 от Наредба №6/ 1999 г. (ДВ, бр.31/1999г.).
  • Да се спазват изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/2003 г. (ДВ, 94/2003г) - ежегодно да се декларира в РИОСВ Благоевград консумацията на използваните разтворители през предходната календарна година от дейността ”Почистване на повърхности”.
  • Да се отразяват показанията на «рН» в лабораторния дневник на ПСОВ (час, подпис).
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград, на хартиен и електронен носител, информация за употребените през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията е под формата на табл.1 и табл.2.
  • За всички нови вещества, които ще бъдат употребявани, да се извърши проверка на списъка с веществата-кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не на някои от тях в препаратите.
  • В изпълнение на изискванията на чл.36 от REACH, да продължи поддържането на досието.
  • Да се начисли и внесе към ПУДООС дължимата продуктова такса опаковки за периода от 13.06.2008 год. до 30.04.2011 год., въз основа на изискващите се от Наредбата приложения №№12 и 13, като в РИОСВ-Благоевград се представи платежен документ, удостоверяващ заплащането.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №12-10/27.04.2011 г.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.