Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев 

На основание заповед №14/24.01.2011 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 02.02.2011 год. беше извършена проверка на място на обект “Меркез” ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, промишлена зона, м. “Мочура”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Пречиствателно съоръжение за отпадни води;
  • Хладилни и климатични инсталации;
  • Склад за опасни химични вещества;
  • Площадки за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Галваничен” и „Механичен”.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

В процеса на месопреработка дружеството експлоатира 5 бр. хладилни и климатични системи, съдържащи над 3 кг охлаждащ агент, които попадат за контрол от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр.3/2009 г.). При проверката са представени 5 бр. „Досие на системата”, съгл. изискванията на Приложение №3 към чл. 30 от Наредбата. Съгласно представените досиета е установено спазване на периодичността на проверките за херметичност/течове, съгл. чл.3 параграф 2 от Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките за херметичност/течове са извършвани от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска Браншова камара по машиностроене.

3.2. Направление “Води”

Дружеството формира отпадъчни води от “Предприятие за месопреработка”, гр. Гоце Делчев, м. “Мочура”, заустването, на които е разрешено от ЕАД “Напоителни системи” – клон Гоце Делчев. Към момента отпадъчните води са включени за пречистване в утаител и помпажно се изхвърлят в напоителния канал, в близост до площадката на предприятието. Утаителя се почиства периодично от “Медеком” ЕООД, гр. Гоце Делчев. От проверка на РИОСВ-Благоевград с Констативен протокол № 27-11/28.02.2007 год. са дадени предписания, които не са изпълнени към момента на проверката, т.е. дружеството няма разрешително за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите и не извършва контрол за състоянието на отпадъчните води. При проверката се установи, че утаителя не се ползва като изгребна яма, както се упоменава в договора с фирмата, приемаща отпадъчните води.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството използва алкални почистващи препарати, които са класифицирани, като силно токсични за водни организми (съгласно информационните листове за безопасност - ИЛБ). Съхранението на същите се извършва в специално обособено за целта помещение, в което има връзка с площадковата канализация водите, от която се заустват в напоителен канал преминаващ в близост до имота.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството има утвърдена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците с Решение №172/02.11.2011 год. на Директора на РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват съгласно условията в Програмата. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004год.). Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и транспортни карти по Приложение №4 на горе цитираната наредба за предадените опасни отпадъци. При проверката се установи, че за три от генерираните от дейността отпадъци не е извършена класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент "Води”

  • Да се прекъсне връзката на утаителя с напоителния канал до издаване на разрешително по реда на Закона за водите или включването им в градска канализация. Утаителната шахта да се ползва като изгребна действително. Да се демонтират помпите за изхвърляне

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

  • Да бъде прекъсната връзката с канализацията в помещенията за съхранение на химикали, за което РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
  • Да бъде подадена в РИОСВ – Благоевград на хартиен и електронен носител информация за вида и количествата употребени през 2010 год. химикали.

По фактор "Управление на отпадъците"

  • Да се направи класификация, съгласно изискванията на Наредба №3/2004 год. на некласифицираните до момента отпадъци от дейността на дружеството и във връзка с това да се актуализира фирмената програма за управление на отпадъците на фирмата.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.