Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “МЕС-КО” ЕООД - гр. Петрич 

 

На основание заповед №168/22.08.2011 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 31.08.2011 год. беше извършена проверка на място на обект “Мес-Ко” ЕООД, находящ се в гр. Петрич, ул. “Места” 15. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Хладилни и климатични инсталации;
  • Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води;
  • Помещение за съхраняване на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Производствените отпадъчни води се заустват в канализационната мрежа на населеното място въз основа на сключен договор с “ВиК” ЕООД - гр. Петрич, със задължението дружеството да извършва собствен мониторинг три пъти годишно. За изпълнение на мониторинга има сключен договор с ИАОС - РЛ Благоевград. Резултатите от физикохимичния анализ на представения в РИОСВ-Благоевград Протокол от изпитване показват, че се спазват емисионните норми съгласно Приложение №2 за канализационната мрежа без селищна пречиствателна станция.

Извършено е и второ пробовземане в средата на месец август, резултатите от което ще бъдат предоставени в РИОСВ-Благоевград, след получаването им от лабораторията.

Пречиствателното съоръжение се поддържа в добро експлоатационно състояние. Почистването се извърша ежедневно.  

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

В процеса на месопреработка дружеството експлоатира 21 бр. хладилни, 10 бр. климатични инсталации и 2 бр. ледогенератори, съдържащи над 3 кг охлаждащ агент, които попадат за контрол от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр.3/2009 г.). При проверката са представени 33 бр. „Досие на системата”, съгл. изискванията на Приложение №3 към чл. 30 от Наредбата. Съгласно представените досиета е установено спазване на периодичността на проверките за херметичност/течове, съгл. чл.3 параграф 2 от Регламент (ЕО) №842/2006. Проверките за херметичност/ течове са извършвани от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска Браншова камара по машиностроене.

В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за 2010 год. за стационарни хладилни и климатични инсталации, съдържащи контролирани вещества.

3.3.Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава Регистрационен документ №01-РД-29-0/21.11.2005 год. за съхраняване и транспортиране на отпадък с код 200301. В РИОСВ-Благоевград е одобрена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците с Решение №185/23.03.2011 год. Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004год.). Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и транспортни карти по Приложение №4 на горецитираната наредба за предадените опасни отпадъци.

3.4.Фактор «Опасни химични вещества»

За дейността си дружеството използва почистващи препарати, които са класифицирани, като силно токсични за водни организми (R50). Съхранението на същите се извършва в специално обособено за целта помещение, в което има връзка с градската канализация, което е недопустимо.

До момента дружеството не е изискало от доставчиците си документи, удостоверяващи наличието на регистрация за веществата влизащи в състава на употребяваните препарати и попадащи в обхвата на Регламент  REACH.

Представените ИЛБ за употребяваните химикали не са актуални.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да бъде прекъсната връзката с градската канализация в склада за  съхранение на химикали, за което РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
  • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
  • За веществата, влизащи в състава на употребяваните смеси и попадащи в обхвата на Регламент REACH, да бъдат изискани от техните производители или доставчици документи, удостоверяващи наличието на предварителна или същинска регистрация. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.