Съдържание

Посетители

В момента има 81  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 18 / 02.02.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.02.2011 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

На основание заповед № 24/10.02.2011 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 23.02.2011 год. беше извършена проверка на място на обект “Орбел-2001” АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. “Гоце Делчев” №73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • ПКЦ;
 • участък за нанасяне на покрития върху метал;
 • пещ за претопяване на технологичен отпадък от сплави- ЦАМ;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.
 • 3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

В ПКЦ са мотнирани 3 броя котли, от които 2 броя са консервирани. Използва се само котел №2, тип ПКМ-4, изгарящ мазут. Дружеството е извършило собствени периодични измервания на изходящите газове на котела през месец януари 2011 г.. До момента не са получени протоколитеот РЛ – Благоевград към ИАОС. От протоколите за пробовземане е видно, че има превишение по показател CO.

По време на проверката е представена справка за работния режим на котела.

Организирани емисии от производствена дейност:

 • участък за нанасяне на покрития върху метал.
 • пещ за претопяване на леяци от ЦАМ
 • участък за нанасяне на покрития върху плъзгачи от месинг.

3.2. Компонент “Води”

Дружеството има сключен договор за отвеждане на производствените отпадъчни води с “В и К” ЕООД, гр. Благоевград.Съгласно договора, дружеството се задължава да извършва собствен мониторинг. От представеният протокол, от извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, е видно, че резултатите са в нормите. Води се лабораторен дневник с резултатите от контрол на рH.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Направените предписания от предходната проверка са изпълнени. При проверката на място и оглед на складовете за съхраняване на опасни химични вещества и смесисе установи, че всички складове са в добро състояние и отговарят на изискванията за съхранение, дадени в ИЛБ.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-232-0/ 25.03.2010. год. със срок на действие до 25.03.2013 год. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършат собствени измервания на емисиите на вредни вещества в изходящите димни газове, като лабораторните протоколи се представят с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр.31/1999г.) в РИОСВ-Благоевград в срок до 15.03.2011 г.
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград информация за вида и количествата на химичните вещества и смеси използвани през 2011 г. на хартиен и електронен носител. Същата да бъде под формата на таблици №1 и №2.
 • При закупуване на нови химични вещества и препарати да се изискват ИЛБ, които да бъдат изгатвени съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г., наричан Регламент CLP.
 • Резултатите от провеждания мониторинг на отп. води да се представя в РИОСВ – Благоевград веднага след получаването им от лабораторията.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград годишни отчети по отпадъци за 2010 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.