Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ”АД - гр.Разлог

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Пирин голф холидейз клуб”АД - гр. Разлог на обект “Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”

На основание заповед № 182/19.09.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.09.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на министъра на околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог”, изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.) и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

 • Бяха проверени 7 броя условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

VІ. 39. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС №254/1999 г. (ДВ, бр.3/2000 г.).

VІ.40. Забранява се използването на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система “Извора”.

VІ.41. Използването на торове да се извършва по схеми, съгласувани с РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград.

VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

VІ.44. Да се проучат възможностите за кандидатстване за получаване на екомаркировка за туристическите обекти по реда на Наредба №3/2003 г. за Националната схема за екомаркировка за продуктова група “Услуга нощувка на туристи” – код “025” като се изпълнят специфичните изисквания, заложени в Заповед № РД-334/30.03.2004 г. на МОСВ.

VІ.45. Да се проучат възможностите и начините за включване (регистриране) в Националната схема за управление по околна среда и одитиране съгласно Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (приета с ПМС №61/2003 г.) или изграждане и поддържане на Система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:1996 или друг стандарт, въведен на негово място.

VІ.46. Препоръчва се предоставянето на допълнителна информация за гостите на голф-селището чрез: обособяване на подходящи места на информационни табла за разположени в региона на Община Разлог и Община Банско защитени територии с тяхното биологично разнообразие и археологически паметници на културата.

 • Извършена бе проверка по изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.).
 • Извършена бе проверка по компонент «Води», компонент «Почви» и фактор „Отпадъци”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че: голф игрището е изградено; конната база не е проектирана; спортния комплекс е проектиран, но към момента на проверката строителство не е започнало; хотелския комплекс продължава да се строи; обслужващия и търговски центрове към момента не са проектирани; за жилищен квартал «Пирин 2» има одобрен проект и издадено разрешение за строеж, но не е започнало строителството; за квартал «Пирин 1» се извършват довършителни работи; в квартал 16 са изградени и въведени в експлоатация 11 едноетажни жилищни сгради, а в момента са в строеж 6 едноетажни фамилни жилищни сгради; в квартал 20 са изградени и въведени в експлоатация 3 бр. еднофамилни жилищни сгради; в квартал 22 в момента се изграждат 5 едноетажни фамилни жилищни сгради.

3.1Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г.

 • Условие VІ.39 - Уведомяването на РИОСВ, гр. Благоевград за наличие на климатични и/или хладилни инсталации, съдържащи повече от 3 кг хладилни агенти се изпълнява. С писмо с вх. № ЕП-48/24.02.2011 г. е декларирана 1 бр. топлинна помпа разположена в «Италиански ресторант» със съдържание на 7 кд R407C. При проверката бяха представени 5 бр. «Досие на системата» с отразени проверки за херметичност през 2011 г. Наличните кличатични инсталации се експлоатират от «България холидейз» АД въз основа на сключен договор.
 • Условие VІ.40 – Издадена е Заповед № 038/01.07.2009 г. за забрана за използване на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система “Извора”.
 • Условие VІ.41 – С писмо с вх. № 2435/25.08.2010 г. в РИОСВ-Благоевград е внесена схема за използването на торове и същата е съгласувана.
 • Условие VІ.42 - Склада за съхранение на всички химикали и препарати отговаря на изискванията. Бяха представени актуални ИЛБ.
 • Условие VІ. 44 – Обекта се използва като спортно съоръжение и като такова има необходимата маркировка. След въвеждане в експлотация на хотелската част ще се пристъпи към проучване на възможностите за кандидатстване за получаване на екомаркировка за туристическите обекти по реда на Наредба №3/2003г. за Националната схема за екомаркировка за продуктова група “Услуга нощувка на туристи” – код “025”.
 • Условие VІ.45 – Обекта не е изграден напълно и поради тези причини не са проучени възможностите и начините за включване (регистриране) в Националната схема за управление по околна среда и одитиране съгласно Наредбата за Националната схема за управление по околна среда и одитиране.
 • Условие VІ.46 – Разработени са рекламни брошури, материали и др., които са предоставени на различни места в Община Банско и Община Разлог.

3.2 Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

Дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г.

3.3 Компонент „Води”

Сключен е договор № 340/01.12.2008 г. за предоставяне на ВиК услуги от „ВиК” ЕООД – Благоевград. Не бе представено разрешително за заустване на дренажните води. Изготвен е план за собствен мониторинг съгласуван с РИОСВ-Благоевград, но не се представиха съгласувателни писма с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” и ИАОС-гр. София. Не бяха представени лабораторни протоколи от извършен физико-химически анализ на отпадъчните води. Отпадъчните води се заустват в канализационната система на гр. Разлог.

3.4 Компонент „Земи и почви”

Извърши се обхождане на външните граници на обекта. Не се констатират нарушени и/или замърсени терени вследствие строителството и експлоатацията на обекта.

3.5 Фактор «Управление на отпадъците»

За битовите отпадъци са доставени; необходимите съдове, като същите се обслужват по реда установен за територията на Община Разлог. Част от обектите предвидени към комплекса са в процес на строителство. При проверката бе заявено, че строителните отпадъци се третират от «Балканстрой» АД, но не бе предоставен писмен договор. Не бяха представени и заверени работни листове по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград справки под форма на таблица 1 и таблица 2 на хартиен и електронен носител за използваните през 2011 г. химични вещества и препарати.Срок: 25.02.2012 г.
 • На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 (обн. ДВ. бр. 44/2004 г.), да се представят в РИОСВ – Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредбата.Срок: 20.10.2011 г.
 • На основание чл. 5, ал. 2 от ЗУО предаването на отпадъци (производствени строителни и опасни), да се извършва въз основа на писмен договор с лице притежаващо документ по чл. 12 от ЗУО със съоветния код съгласно Наредба № 3 (обн. ДВ. бр. 44/2004 г.)
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград договор сключен за последващо третиране на отпадъците отделени при строителството на комплекса.
 • Да се актуализира договора сключен с «ВиК» ЕООД – гр. Благоевград и се изпрати в РИОСВ-Благоевград с приложен протокол за физико-химичен анализ на отпадъчните води извършен от акредитирана лаборатория. Срок: 30.11.2011 г.
 • Да се изпрати в РИОСВ-Благоевград съгласуван план за собствен мониторинг с Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» и ИАОС–гр. София с приложено разрешително за заустване на отпадъчните води. Срок: 30.12.2011 г.
 • Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. Срок: 07.10.2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се изпълняват всички проверени условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.