Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“ПИРИНСКА МУРА” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ПИРИНСКА МУРА” АД - гр. Банско

На основание заповед № 114/29.06.2011 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.07.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “ПИРИНСКА МУРА” АД, находящ се в гр. Банско, ул. „България” № 2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • паро-котелна централа (ПКЦ);
 • подготвителен цех;
 • цех за оформяне на детайли;
 • лакозаливен цех;
 • цех за изработване на седалки;
 • спомагатални звена (тапицерия, опаковка, точиларна, моделиерна, ел. работилница и РМИ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Дружеството е абонат на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград. Има сключен договор, съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационната система на гр. Банско. Договорът  не е актуален към момента на проверката. За 2010 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализацията. Представени са 2 броя протоколи от извършените физико-химически анализи. Резултатите са представени в РИОСВ Благоевград. Не са установени нарушения на емисионните норми по показателите БПК5, ХПК, съгласно   нормите в Наредба №7/2000 г.  

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии от горивни процеси: дружеството разполага с ПКЦ с 3 броя котли. Единият от тях е мазутен и не се използва. В другите два котела (№1 и №2) се изгарят дървени изрезки, трици, и  дърва. ПКЦ работи на 24-часов режим. Дружеството има утвърден Доклад за извършени собствени периодични измервания за 2010 г. и 2011 г. През м. март 2011 г. е проведено контролно измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от котел №2. Няма нарушени норми за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005 г.).

Организирани източници на емисии от производствена дейност: дружеството има утвърден от РИОСВ-Благоевград План за управление на разтворителите, за дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности”. Представеният ПУР за 2010 г. показва намаление на изпусканите неорганизирани емисии в атмосферния въздух, в сравнение с изпусканите през 2009 г. От м. април 2010 г. дружеството е внедрило употребата на водоразтворим грунд. В заложените мерки  към  План програмата на представения ПУР е заложено внедряване на водоразтворим лак като последно покритие.

Емисии от прахообразни вещества: при проверката се установи, че се спазват изискванията относно товарене, разтоварване, транспортиране и съхранение на твърди прахообразни материали – трици.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е подало в РИОСВ-Благоевград заявление за получаване на разрешение за дейности с отпадъци, тъй като на обекта се извършва оползотворяване на отпадъци с кодове 03 01 05, 03 01 99 и 15 01 01.

„ПИРИНСКА МУРА” АД е провела процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците. С Решение № 126-1/18.02.2011 г. директора на РИОСВ-Благоевград е утвърдил програма за управление на дейностите с отпадъци.

За предаването на отпадъците за третиране от външни лица са представени договори с „Феникс-Дупница” ООД, гр. Дупница и „АНЕС – 96” ООД, с. Виница. При предаване на опасните отпадъци са оформяни изискваните по приложение № 4 транспортни карти от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Изпълняват се и другите изисквания за отчетност на отпадъците, в т.ч. водене на отчетни книги, както и представянето на годишни отчети за третирането от дружеството отпадъци.

Образуваните отпадъци се съхраняват на обекта разделно по вид.

Битовите отпадъци се събират в контейнери и се обслужват по реда установен за гр. Банско.

3.4. Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно регламент REACH.

Дадените предписания към дружеството на по-ранен етап са изпълнени.

По време на проверката се разгледа досието на фирмата направено съгласно изискването на задълженията по чл. 36 на REACH. Досието съдържа изискваните атрибути.

Има склад за съхранение на използваните опасни химични вещества и смеси. Склада се използва рядко, тъй като дружеството доставя необходимите химични вещества и смеси в зависимост от производството.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се актуализира договора с “ВиК” ЕООД Благоевград, като копие от договора се представи и в РИОСВ Благоевград. Срок: 10.09.2011г.
 • Да се представя в РИОСВ-Благоевград Доклад за предприетите мерки от дружеството, относно внедряване на водоразтворим лак в инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Срок: 30.09.2011 г.
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград работен лист и документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), за бракуваните бои и байцове. Срок: до 25.07.2011 г.
 • Във връзка с влизане в сила на Наредба за реда и начина на съхраняване на опасни химични вещества и смеси, приета с ПМС № 152/2011 г. дружеството да преразгледа и при необходимост да реорганизира склада за съхранение на химични вещества и смеси. Срок: 01.09.2011 г.
 • При въвеждане използването на нови материали съдържащи опасни химични вещества да се спазват изискванията на регламент /ЕО/1907/2006. Срок: постоянен

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.