Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Санел” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Санел” АД - гр. Сандански

На основание заповед № 89/19.05.2011 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.05.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Санел” АД, находящ се в гр. Сандански, промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • галваничен цех с прилежащата ПСОВ – от м. март 2011 г. не работи;
 • метално-пресов цех с прахово покритие – работи само пресовия цех;
 • участък “Профили” – не работи;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници няма.

Емисии от производствени дейности -  емисии от дейности при отлагане на метални покрития от участък “Галваничен”, при нанасяне на прахови покрития върху метали от участък ”Полиестерни покрития” и при дейност с употреба на органични разтворители в участък “Лакопокрития”, които участъци към момента на проверката не работят.

3.2. Компонент «Води»

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “УВЕКС” ЕООД - гр. Сандански въз основа на сключен договор. През 2010 г. е извършен собствен мониториг като резултатите показват, че се спазват емисионните норми. Има сключен договор и с РЛ-Благоевград за извършване на собствен мониторинг за 2011 г., но към момента е неизпълним, т.к. няма заустване на производствени отпадъчни води.

3.3. Фактор „Опадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на обекта. Отпадъците се съхраняват разделно, в обособените за целта места. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. В РИОСВ – Благоевград са предсавени в срок годишните отчети по отпадъци.

3.4. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност. В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Санел» АД, притежава и документи от доставчиците на химикали, удостоверяващи съответствието им с изискванията на REACH.

Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в съответствие с изискванията за съхранението им отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград актуализиран проект на фирмена програма за управление на отпадъците за утвърждаване.
 • Да се уведоми РИОСВ – Благоевград при възобновяване на дейностите по нанасяне на покрития.
 • Да се подаде в РИОСВ - Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на Таблица 1 и Таблица 2, предоставени при проверката.
 • Да бъде порверен списъка с веществата – кандидати за включване в Приложение XIV на REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните смеси. За резултатите от проверката РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • Да бъде продължена кореспонденцията с доставчиците на употребяваните химикали, за да бъде установено наличието или не на предварителна регистрация за тези от веществата влизащи в техния състав, които попадат в обхвата на REACH. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP, да бъдат изискани от доставчиците актуални информационни листове за безопасност. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.
 • Да бъдат консервирани тези от ваните за нанасяне на галванични покрития, които вече не са в употреба. След завършване на консервацията РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.