Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“ЮЛЕН”АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЮЛЕН” АД гр. Банско, обект – Извънселищна територия “Ски зона с център гр.Банско”

 

На основание Заповед № 140/21.07.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.07.2011 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверка.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство, включително  последващ контрол за изпълнение на дадени предписания при предходни проверки.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
  • трасета на ски писти и лифтове;
  • три броя пречиствателни станции за отпадъчни води - “Платото”, “Бъндеришка поляна” и “Шилигарника”;
  • ремонтна работилница, помещения и площадки за съхранение на отпадъци - м. “Шилигарника.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»
Изпълнено е предписание от предходна проверка през 2010 г. за извършване на физикохимичен анализ на отпадъчни води на изход от трите ПСОВ по време на активния сезон /зима 2010-2011г./включително изпращане на протоколите в РИОСВ Благоевград. Резултатните показват, че се нарушават нормите на Наредба № 7/1986г.за водоприемник I категория, установено с протоколи от изпитване-№ 2011/044 от 28.02.2011 г., № 2011/045 от 28.02.2011 г., № 2011/046 от 28.02.2011 г. За нарушенията са издадени три броя наказателни постановления с имуществени санкции за дружеството концесионер. Подадени са заявления до БД”ЗБР” Благоевград за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води от ПСОВ и разрешителни за водовземане.
 
3.2. Компонент «Земи и почви»
Предмет на проверката е установяване на състоянието на уязвимите зони от прояви на ерозия –трасета на ски писти и лифтове. Извърши се оглед на част от трасетата на ски писти, както следва:Писта № 10 в добро състояние, Писта № 5 в добро състояние, Писта № 4 в добро състояние, Плато 1 в добро състояние, Плато 2 силно ерозирана, Писта “Томба” в добро състояние. Зоната на локализация “Бъндеришка поляна” е рекултивирана, изградени са укрепителни съоръжения /габиони/, извършена е обработка на почвата и сеитба на тревни семена. Възстановителни работи се извършват през летните месеци постоянно, по информация на еколога на дружеството.
3.3.Фактор «Отпадъци»
Дружеството има утвърдена от директора на РИОСВ Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци. В авторемонтната работилница генерираните от дейността отпадъци се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания – осигурено е помещение с ограничен достъп, има надписи с кодове на съхраняваните отпадъци. Генерираните утайки от трите ПСОВ се предават с договор на специализирана фирма. Има два броя отчетни книги за отпадъците, заверени в РИОСВ Благоевград. Същите се водят съгласно нормативните изисквания. Представени са в РИОСВ Благоевград годишни отчети по управление на отпадъците за 2010 г. Има налични бракувани касови апарати и монитори.

3.4.Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ.бр.10/2000 г.с посл. изм. ДВ бр.63/2010 г.), както и във връзка със задълженията на дружеството последваща като “потребител по веригата” на химични вещества и смеси” произтичащи от Регламент ЕО № 1907/ 2006 г. на ЕП- Регламент REACH и Регламент ЕО № 1272/ 2008 г. - CLP. Установи се, че се употребяват единствено химикали за авторемонтна дейност и такива за работа на пречиствателните станции за отпадъчни води. Има налични информационни листове за безопастност, но не отговарят на изискванията на чл.31 от Регламент REACH и Регламент ЕО № 1272/ 2008 г. - CLP.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се извърши класификация на отпадъците от ИУЕЕО съгласно Наредба № 3 /ДВ.бр.44 от 2004 г. в срок до 30.09.2011 г.
  • Да се осигури нормален режим на работа на трите ПСОВ , срок постоянен.
  • Да се предприемат мерки за намаляване на стойностите по показатели азот и фосфор в заустваните отпадъчни води от трите ПСОВ в срок до 30.09.2011 г.
  • Да се изискат от производителите или доставчиците на химикали, актуални информационни листове за безопасност, отговарящи на цитираните по горе регламенти. Срок до 30.09.2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще се следи за изпълнение на дадените предписания в указаните срокове. При необходимост ще се извърши последваща проверка.