Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Балканстрой” АД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Балканстрой” АД - гр. Разлог 

На основание Заповед №189/29.09.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.10.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Балканстрой” АД, намилаща се в град Разлог, ул.”Христо Ботев” №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • метален цех;
  • арматурен цех;
  • бетонов център;
  • централен склад за химикали;
  • звено за поддръжка на технологичното оборудване.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месни разфасовки и замразени заготовки от птиче месо.

В момента на проверката обектът работи с режим – петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта организирани източници на емисии от горивни процеси над допустимото няма. Съгласно заповед №347А от 24.10.2008 г. ПКЦ не работи.За отопление се използва парен котел 655 ПК 12 собственост на фирма «Техноууд» АД на базата на сключено споразумение.

На обеккта се формират емисии от летливи органични съединения (ЛОС) от цех «метален», където се нанасят покрития върху метални повърхности. В РИОСВ – Благоевград е представена информация за количествата вложени органични разтворители за 2010 г., от която е видно, че не се надвишава праговата стойност за консумация на разтворители за дейността, съгласно Наредба №7/2003г. (ДВ, бр. 96/2003г.).

През 2011 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите от ЛОС от цех «Метален». Резултатите от тях са представени в РИОСВ – Благоевград под формата на доклад, съгласно изискванията на Наредба №6/1999г. (ДВ, бр.31/1999г.). Тези измервания са валидни за 2011 г. и 2012 г. Съгласно представените протоколи с резултати не се нарушават нормите на допустими емисии за органични вещества посочени в чл.15, ал.1 от Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.).

3.2.  Компонент „Води”

Дружеството има сключен договор с “В и К” ЕООД, гр. Благоевград от 12.02.2007г. и изпълнява изискванията за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води зауствани в канализационната мрежа на гр. Разлог. Този договор е сключен преди пускането на ПСОВ – гр. Разлог в експлоатация.

Производствени отпадъчни води се формират от бетоновия център и автомивката, разположени на производствената площадка.

За 2010 г. и 2011 г. са представени протоколи от собствен мониторинг, от които се вижда, че се спазват нормите заложени в цитирания договор.

Пречиствателното съоръжение е в добро състояние.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

При проверката се установи, че за всички употребявани химични вещества и смеси дружеството притежава Информационни листове за безопасност, които обаче не са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

В изпълнение на задълженията си на «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси «Балканстрой» АД, притежава и документи от доставчиците на химикали, удостоверяващи съответствието им с изискванията на REACH.

Употребяваните химични вещества и смеси се съхраняват в специално обособени за целта складови помещения.

3.4. Фактор «Отпадъци»

От дейността на обекта се генерират отпадъци с кодове 101314, 120101, 120103, 120121, 150101, 150110*, 150202*, 200121* и 200301. За всички отпадъци има обособени места и съдове, обозначени със съответните кодове. За дейността по временно съхраняване на отпадъците на обекта дружеството притежава утвърдена фирмена програма.

На обекта има три броя отчетни книги, които се водят редовно, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.).

През 2011г. са предавани отпадъци на фирма “Феникс – Дупница” ООД и ЕТ “Вера Бучкова – Надежда Бучкова”, въз основа на писмени договори. В договора с ЕТ “Вера Бучкова – Надежда Бучкова” липсва шестцифрения код на отпадъка, който се предава. За предаването на опасните отпадъци се оформят транспортни карти.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се актуализира договора с “В и К” ЕООД, Благоевград и копие от него да бъде изпратено в РИОСВ – Благоевград с приложена схема на пункта на пробовземане. Срок: 15.11.2011г.
  • Да бъдат изискани от производителите или доставчиците актуални информационни листове за безопасност, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.12.2011 г.
  • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) да бъдат изготвени инструкциите по чл.4, ал.8, ал.9, и ал.10, както и да бъде изпълнено изискването на чл.4, ал.7. Копия от изготвените документи да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок:15.11.2011г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.