Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„БЕЛАСИЦА” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЕЛАСИЦА” АД, гр. Петрич

На основание Заповед № РД- 184/19.03.2011 г. на Министъра на ОСВ и Заповед № 54/28.03.2011 г. на За директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2011 г. беше извършена проверка на място на обект „Беласица” АД, гр. Петрич – Завод за производство на водомери.

1. Цел на проверката.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обекта се намира в УПИ XVII (с площ 30846 м2) в квартал 7 (седми) по плана на гр. Петрич, Промишлена зона.

Извършена е проверка на следните производствени цехове и участъци:

 • цех „Водомери”;
 • цех „Ел. прибори”;
 • цех „Инструментален”;
 • цех „Леярен”;
 • участък „Галваничен”;
 • участък „ПСОВ”;
 • ПКЦ;
 • Складови помещения за съхранение на опасни химични вещества;
 • Складови помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на емисии от горивни процеси – ПКЦ с 2 бр. котли с топлинна мощност 1,2 МВт всеки, използвани за отопление. Като гориво се използва природен газ. Последните собствени периодични измервания са извършени през 2009 г. Не е установено нарушаване на нормите за допустими емисии, прилагани за горивни инсталации. Приложено е възлагателно писмо към РЛ – Благоевград за пробовземане на вредни вещества от ПКЦ през 2011 г.

Организирани емисии от производствени дейности:

 • участък „Галваничен” - емисии от линия за поцинковане и линия за никелиране. Брой на пробовземните точки – 3 бр., съответно: от линия за поцинковане (над вана за байцване на стоманени изделия, съдържаща солна киселина) с производителност 100 кг/ч; от линията за никелиране (над вана за байцване на месингови детайли, съдържаща сярна киселина и азотна киселина) с производителност 160 бр/ч; от линията за никелиране (над вана за нанасяне на никелово покритие, съдържаща никелов сулфат и никелов хлорид) с производителност 160 бр/ч. Стоманените изделия се получават в готов вид. Дружеството спазва изискванията за периодичен емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух. Последните собствени периодични измервания са извършени през 2010 г. Няма нарушени норми за допустими емисии, прилагани за инсталации за отлагане на метални покрития.
 • участък „Леярен” – емисии от 1 бр. индукционна (триканална) пещ за леене на месинг (сплав на цветни метали – мед и цинк) с обем 500 л и производителност 250 л/8ч. Пещта функционира от 1970 г. и към момента е действаща. Извършва се отливане на месинг посредством 1 бр. кокил – машина. Използва се свеж месинг на блокове и отпадъчни изрезки след пресоване на по-малки месингови детайли в цех „Ковашко-пресов”. Изстиването на отлетите месингови изделия се извършва в затворена камера, снабдена с необходимата аспирация. Отпадъчните газове се изпускат чрез 1 бр. въздуховод. Дружеството спазва изискванията за периодичен емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух. Последните собствени периодични измервания са извършени през 2009 г. Няма нарушени норми за допустими емисии, прилагани за инсталации за леене на цветни метали. За 2011 г. е приложено възлагателно писмо към РЛ – Благоевград за пробовземане на вредни вещества от цех „Леярен”. В цеха са разположени още 2 бр. индукционни пещи - 1 бр. с обем на пещта 250 л за отливане на месинг и 1 бр. с обем на пещта 250 л за отливане на цинк. Последните не функционират от 2007 г.
 • Относно дейността „нанасяне на покрития върху метали” - спазват се изискванията за ежегодно представяне на информация за количествата използвани органични разтворители. За 2010 год. е декларирано разход на органичен разтворител под ПСКР съгласно Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г.).

3.2. Компонент “Почви и земни недра”

Теренът е индустриален, в промишлената зона. Площта е 30 дка. Заводът е строен през 60 – те години. Няма видими замърсявания на почви на площадката. Не граничи със земеделски земи. Не са правени замервания, анализи на почви за наличие на замърсители. Няма информация за замърсявания, както и постъпили жалби и сигнали срещу дружеството по отношение на земите.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10 с изм. и доп.) и във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент /ЕО/ № 1272/2008 г. на ЕП – Регламент CLP и произтичащите от тях задължения за дружеството като потребител по веригата на химични вещества и смеси.

При проверката се установи, че в цех „Галваничен” тубите с натриева основа и с азотна киселина се съхраняват на едно място в непосредствена близост едни до други, което е недопустимо.

В склада (на открито) за съхранение на химични вещества около съдовете (2*1 м?) за съхранение на солна киселина не са предприети мерки за предотвратяване на разливи.

Предписанията, дадени с КП № 34-07/09.07.2010 г. са изпълнени.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 01 – ДО – 090 – 03/10.11.2008 г. със срок на действие 05.12.2011 г. Отпадъците, отделени от дейността на обекта се съхраняват съгласно изискванията (условията), поставени в разрешението.

На обекта се извършват дейности по временно съхранение на мястото на образуване на отпадъците, транспортиране и оползотворяване (R4).

През 2010 г. са предавани отпадъци на „Спектър” ЕООД, гр. Севлиево и на ЕТ „Маримекс - М. Иванов”, гр. София. В договорите не фигурира шестцифрения код на отпадъците.

На обекта има 2 бр. отчетни книги, които се водят редовно.

За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството членува в „Екопак България” АД.

Дружеството притежава РД № 01 – РД – 87 – 0/10.07.2008 г. за транспортиране и съхраняване на строителни отпадъци с код 150102 – от вх. продукция. До момента не е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 3/(ДВ, бр. 44/2004 г.)

В РИОСВ – Благоевград са представени годишни отчети за отпадъците.

3.5. Компонент “Води”

За производствени, хигиенно – битови нужди и за напояване вода се ползва от сондажен кладенец, разположен на производствената площадка. Има издадено разрешително за водовземане № 0705/07.12.2001 г., което към момента е с изтекъл срок на действие. Подновена е процедурата по издаване на ново разрешително от Басейнова дирекция ЗБР – Благоевград.

Производствените отпадъчни води, формиращи се при нанасяне на галванопокрития се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич въз основа на сключен договор.

ПСОВ работи нормално, като отпадъчните води се изпускат периодично. Води се лабораторен дневник. Дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно. Протоколите от извършения физико – химичен анализ се изпращат своевременно в РИОСВ – Благоевград. Няма нарушение на емисионните норми съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г.

За 2011 г. е изготвено възлагателно писмо за извършване на собствен мониторинг до РЛ – Благоевград.

В леярния цех вода се ползва за охлаждане в оборотен цикъл, като ваната само се допълва.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”
 • съхранението на азотната киселина и натриевата основа да бъде организирано съгласно изискванията за съхранение в съответните ИЛБ (да бъдат съхранявани така, че да не се допуска неволното протичане на химична реакция между тях). За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • да бъдат предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на разливи около съдовете за съхранение на солна киселина, като за изпълнението на предписанието РИОСВ – Благоевград да се уведоми писмено.
 • да бъде проверен списъка на веществата – кандидати за включване в Приложение XIV на Регламент REACH за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните смеси. За резултатите от тази проверка РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.
 • да бъдат изискани от производителите/ доставчиците актуализирани ИЛБ за употребяваните вещества и смеси. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград.

Фактор „Отпадъци”:

 • да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3/(ДВ, бр. 44/2004 г.) за класификация на отпадъците.
 • да се представят в РИОСВ – Благоевград актуални договори за предаване на отпадъците, в които да фигурира шестцифрения код на отпадъка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.