Съдържание

Посетители

В момента има 589  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„БЕЛЛА-СТИЛ” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БЕЛЛА-СТИЛ” АД - гр. Петрич

 

На основание заповед №161/11.08.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.08.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Белла- Стил” АД, находяща се град Петрич, ул. „Капитан Никола Парапанов” №1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цехове- шивашки и гладачен ;
  • парокотелна централа (ПКЦ);
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
  • перално помещение - за пране и омекотяване на ушитите облекла.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират на площадката на „Белла- Стил” АД се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с «В и К» ЕООД , гр. Петрич. Няма изискване в договора дружеството да извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.

От РИОСВ- Благоевград е дадено предписание за извършване на физико- химичен анализ на отпадъчните води минимум два пъти годишно.

Представени са в РИОСВ- Благоевград протоколи с резултати от емисионния контрол за 2010г. - няма нарушение на нормите, съгласно изискванията на Наредба №7/2000 г. за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната мрежа (ДВ бр. 98/2000 г.)

За изпълнение на задълженията за 2011 г. е подготвено възлагателно писмо до РЛ- Благоевград, като пробовземане не е извършено все още. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ- Благоевград.

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

Източници на емисии от горивни процеси - дружеството експлоатира ПКЦ с четири броя котли (два от които парогенератори). Котлите изгарят природен газ. Димните газове от четирите котела се изхвърлят през общ комин. С писмо на РИОСВ- Благоевград е утвърден доклад за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух; няма нарушени норми. Измерванията са валидни за 2010 и 2011 г.

За охлаждане на цеховете се цеховете през лятото се използва въздушна вентилационна система, без съдържание на охлаждащ агент.

3.3.Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-118-1 за дейности временно съхраняване и транспортиране на отпадъци и Решение за дейности с отпадъци № 01-ДО- 227-0/12.02.2010 г.

„Белла-Стил” АД има програма за управление на отпадъците, утвърдена от Директора на РИОСВ- Благоевград с решение №146/16.11.2009 г.

На обекта се водят 2 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ- Благоевград; същите се водят в съответствие с изискванията на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.). Представят се договори за предаване на отпадъци.

И за двете площадки има обособени места за съхраняване на отпадъците. Луминесцентните лампи се съхраняват в помещение с ограничен достъп, обозначено с табела.

Годишните отчети за отпадъците за 2010 г. са представени в РИОСВ- Благоевград в законоустановеният срок, съгл. Наредба №9/2004 г.

3.4.Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е във връзка с Регламент (ЕО) 1907/2006 г. на ЕП, Регламент REACH и Регламент (ЕО) 648/2004 г. относно детергентите.

Дружеството е определило своя статут по REACH като потребител по веригата на химични вещества и смеси. Дадените предписания от предходната проверка са изпълнени.

При проверката се представя писмо от производителя на използваните от дружеството смеси, че продуктите не съдържат вещества, които предизвикват особено безпокойство. Дружеството използва детергенти.

Складът за съхранение на опасните химични вещества и смеси е в добро състояние.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се спазват изискванията за периодичност относно извършване на собствени периодични измервания на отпадъчните газове в атмосферния въздух, съгласно чл. 31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г.
  • След запознаване с Наредбата за реда и начина за съхранение на опасните химични вещества и смеси, ако е необходимо да се реорганизира склада. Срок: 01.12.2011 г.
  • Да се представи информация за изразходваните количества химични вещества и смеси под формата на таблица на хартиен и електронен носител за календарната 2011 г. Срок: 01.02.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.