Съдържание

Посетители

В момента има 405  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Биляна трико” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биляна трико” АД - гр. Петрич

На основание заповед № 135/14.07.2011г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.08.2011г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на трикотажни изделия”, находящ се в град Петрич, ул. “Цар Симеон” № 70, експлоатиран от “Биляна трико”АД гр.Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех “Плетачен” ;
  • Цех «Конфекция»;
  • Цех «Багрилен»;
  • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)- пречистват се производствени води от багрилния цех;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
  • помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Производствените отпадъчни води, които се формират от багрилния цех се пречистват в локална ПСОВ и се заустват в канализационната мрежа на гр. Петрич, въз основа на сключен договор с «ВиК» ЕООД гр. Петрич. Дружеството осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Сключен е договор с РЛ- Благоевград, като резултатите ще бъдат предоставени допълнително в РИОСВ Благоевград. Води се лабораторен дневник към ПСОВ за показател рН и температура, като копие от дневника се представя в РИОСВ .

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»
  • На обекта се експлоатира ПКЦ с 3 бр. парни котли, като два от тях използват гориво природен газ, а другия е резервен и изгаря нафта. Дружеството е извършило задълженията си съгл. чл.18 от ЗЧАВ относно извършване на собствени периодични измервания. Последните са валидни за 2010 и 2011г. отоплява през целия сезон от «Бул Еко Енерджи»ООД, гр.Банско.За технологични нужди се използва ел.енергия.
  • За климатизация на производствените помещения се използват 4 бр. климатични инсталации, попадащи в обхвата за контрол съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагате на Регламент /ЕО/ № 842 / 2006, относно някои флуорирани парникови газове. Водят се 4бр. досиета на системата, съдържащи записи за извършени проверки за херметичност с периодичност 1 път/ годишно. Проверките се осъществяват от лице, притежаващо документ за правоспособност. При извършените проверки не са установени пропуски и не са използвани количества вещества за допълване. В РИОСВ Благоевград са представени годишни отчети за климатичните инсталации в законоустановения срок
3.3.Фактор «Отпадъци»

Дружеството е разработило и изпълнява Програма за управление на дейностите с отпадъци. За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството има заверени работни листове, по реда на Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.). Извършваната дейност с отпадъци е временно съхранение.

В ДВ, бр.41/2010г. е обнародван ЗИД на ЗУО, съгласно който за събиране и временно съхранение на отпадъци на мястото на образуване не се изисква разрешение за тези дейности, както и наличието на регистрационен документ.

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове в помещения с ограничен достъп, обозначени с табели, включващи кода по реда на Наредба №3.

Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр. 95/2004г.). Годишните отчети за третираните отпадъци през 2010г. са представени в РИОСВ Благоевград и в ОбА Петрич в законоустановения срок. При предаване на опасни отпадъци са оформяни транспортни карти, съгласно изискванията на Наредба № 9.

Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране.

За битовите отпадъци, дружеството се обслужва по реда установен за територията на Община Петрич.

Дружеството не се явява лице, пускащо на пазара масово разпространени отпадъци (опаковки). Готовата продукция се реализира извън границите на Р България, а суровините и материалите се доставят от дистрибутори.

3.4.Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ,бр.10/2000г.,посл.изм.ДВ, бр.63/2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че за всички употребявани химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност(ИЛБ) и поддържа налична цялата документация свързана с тях, като по-голяма част от ИЛБ не са на български език.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Съхранението на химикалите на обекта да бъде организирано, съгласно изискванията на Раздел II и Раздел III на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни вещества и смеси ( ДВ, бр. 43/2011г.), за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок- 01.10.2011г.
  • Да бъдат изискани от производителите/ доставчиците актуални ИЛБ, които да отговарят на изискванията на Регламентите REACH и CLP . Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ Благоевград. Срок – 01.11.2011г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.