Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №50/24.03.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.04.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Бистрица- 2002” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството - производство на инертни материали - пясък и чакъл за строителството. Производствената дейност се извършва на една площадка.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • трошачно - миячни сортировъчни инсталации (ТМСИ) - 2 бр.;
  • ремонтна работилница;
  • находище „Марчево”, землище на с. Гърмен, с концесионер „Бистрица- 2002” ЕООД, и находище „Гоце Делчев - блок 1”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

На площадката на „Бистрица- 2002” ЕООД са разположени 2 бр ТМСИ. В момента на проверката не работя т- започват работа от 12 ч. на обяд.

Преди обработка (натрошаване, пресяване, смилане и др.), суровият материал са навлажнява с вода, с което се спазват изискванията на чл. 70, ал.7 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества при обработка на твърди прахообразни материали.

3.2. Компонент “Води”

От дейността на ТМСИ се формират промишлени отпадъчни води- от промиване на баластра. Дружеството притежава разрешително за заустване № 400596/09.11.2006 г., издадено от БД ЗБР и ползване на воден обект р. Места, с изискване за собствен мониторинг 2 пъти/год. Разрешителното е със срок до 09.11.2011 г.

За 2010 г. е извършен собствен мониторинг, представят се протоколи от изпитване №78 ВД/23.06.2010 г. и №193 ВД/09.11.2010 г. Констатирано е превишение на емисионните норми по показателя ”неразтворени вещества”.

Утаителите се поддържат в добро състояние, има достатъчен обем за утаяване на отпадните води от ТМСИ.

За 2011 г., към момента на проверката, не е извършван собствен контрол на отпадните води.

3.3 Компонент “Земи и земни недра”

  • Находище „Гоце Делчев- блок 1” - добиват и преработката на подземни богатства се извършва по съгласуван годишен проект. Не се констатират нарушения на годишния проект.
  • Находище „Марчево”, землище на с. Гърмен - има съгласуван годишен проект. Добив от находището не се извършва.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се извършва своевременно почистване на утаителите и не се допуска превишение на емисионните норми, заложени в разрешително за заустване № 400596/09.11.2006 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.