Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 50/24.03.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.04.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „БКС” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е строителство на сгради, съоръжения и пътища, като част от тази дейност е производството на асфалтови и бетонови смеси, циментови и варови разтвори. Производствената дейност се извършва на една площадка.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • асфалтосмесителна инсталация;
 • бетонов център;
 • рециклиращо съоръжение за остатъци от бетонови разтвори;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на  емисии от горивни процеси - няма.

Източници на емисии от производствени процеси:

На площадката на дружеството в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев е монтирана асфалтосмесителна инсталация тип „SIM EASYBATCH- I604”, производство Италия, с пречиствателно съоръжение ръкавни филтри и с номинална производителност 90 тона/час. Асфалтосмесителят работи сезонно, в зависимост от поръчките.

РИОСВ- Благоевград е утвърдила „Доклад” за резултатите от извършени собствени периодични измервания на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове от асфалтосмесителната инсталация. Измерванията са валидни за 2010 и 2011 г.

Съгласно представени протоколи е установено нарушение на нормите за допустими емисии по показатели „прах” и „въглероден оксид”, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.).

Поради малкият размер на годишната санкция (след представена справка за работните часове през 2010 г.), е утвърдено от Директора на РИОСВ- Благоевград, Предложение за не налагане на еднократна годишна санкция.

3.2. Компонент “Води”

От бетоновият център се формират отпадъчни води от измиване на бетоновозите, като водите се рециклират в съоръжение за остатъци от бетонови разтвори “LIEBHERR”. Остатъчната вода се ползва оборотно за разреждане на остатъчния бетон в бетоновоза, за промиване на подаващия улей и за подаване към дозатора за вода на бетоносмесителното съоръжение. Плътността на остатъчната вода не трябва да превишава 1.15 kg/dm3. Няма заустване на води от съоръжението.

Площадковите води се заустват в утаители към ТМСИ, разположена на площадката с издадено разрешително № 400596/09.11.2006 г. от БД ЗБР.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ). Относно изпълнение на направени предписания от предходна проверка:

 • Предписания №1 и №2 са изпълнение- представени са изисканите и справки и копия от проведената кореспонденция с фирмите производителки на химични вещества във връзка с извършена регистрация, съгл. Регламент (ЕО) № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH.
 • Предписание №3 е изпълнено - при проверката е представено досие, което се поддържа в съответствие с Регламент REACH.

Производството на хидратна вар е преустановено, поради което дружеството няма да извърши същинска регистрация и не е извършило и нотификация, съгл. Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.CLP.

Съхранението на битума и цимента се извършва съгл. изискванията в ИЛБ.

Към бетоновата смес се прибавя добавка за бетон CENTRAMENT N3, за която се представя ИЛБ, който не съдържа цялата необходима информация, и е с дата на изготвяне 06.10.2007 г.

3.4. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се образуват отпадъци, за част от които е проведена процедурата по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове с кодове 17 01 07, 17 05 04 и 20 03 01 (по данни от РИОСВ- Благоевград). „БКС” ЕООД притежава и собствен автопарк (товарни автомобили), който съгласно представен договор сключен с ЕТ „Петър Мингов”, гр. Гоце Делчев на 01.01.2007 г., следва да се обслужва относно монтаж и демонтаж на гуми, смяна на масла и оловни акумулаторни батерии. На площадката на обекта се констатира съхраняване на отпадък с код 16 01 02 - излезли от употреба гуми. От визуалният им оглед се установи, че същите са негодни за употреба и до момента не са класифицирани.

„БКС” ЕООД притежава регистрационен документ № 01-РД-132-0/24.11.2010 г., включващ дейност Т на отпадъци с кодове 17 01 07, 17 05 04 и 20 03 01. Не се представя отчетна книга за отпадъците заверена в РИОСВ- Благоевград, съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ бр. 95/2004 г.) - чл. 7, ал.2.

Представя се договор с «Репак» АД, гр. София за приемане на отпадъците на депо (от 12.11.2010 г.), както и бележки издадени от «Репак» АД за приетите отпадъци.

През 2010 г. дружеството е предавало метални отпадъци на «АГТ» ЕООД, за което няма заверени работни листове Представя се фактура № 2054/26.04.2010 г., оформена от „БКС” ЕООД, за количество 101,25 т. Не се представя писмен договор.

Представят се още договори сключени от „БКС” ЕООД с „Нидекс” ООД, гр. Гоце Делчев (за отпадък с код 07 02 13, за който дружеството няма заверен работен лист) и с „Феникс Неврокоп” ООД, гр. Гоце Делчев - за черни и цветни метали.

На 02.12.2010 г. Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София е сключила договор за обществена поръчка с обединение „Пътно поддържане”, област Благоевград, в което влиза и „БКС” ЕООД. Към момента „БКС” ЕООД поддържа пътищата в общ. Гоце Делчев.

Не се представят документи, удостоверяващи представянето на годишните отчети за отпадъците третирани от „БКС” ЕООД през календарната 2010 г. Същите съгласно изискванията на чл. 10, ал. 5 е следвало да се представят в РИОСВ- Благоевград и ОбА, гр. Гоце Делчев, а един екземпляр да се съхранява на площадката. Средносписъчния състав на служителите на „БКС” ЕООД към момента е 127 лица.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Компонент „Атмосферен въздух”

 • Да се спазват изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания, съгл. чл. 31, т.1 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.), а именно не по- малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
 • След приключване на сезонната работа на асфалтосмесителната инсталация в срок до 1 месец да се представя в РИОСВ-Благоевград справка за работните часове на инсталацията и количествата произведени асфалтови смеси през изтеклата година.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

 • Да се изиска от производителя/доставчика актуален Информационен лист за безопасност (ИЛБ) за CENTRAMENT N3 и същият да се представи в РИОСВ-Благоевград.
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.