Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Дамяница” АД - с. Дамяница

На основание заповед № 214/24.10.2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 02.11.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Винарна”, находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД – с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

 Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 •  климатични и охладителни инсталации;
 •  пречиствателна станция за отпадъчни води;
 •  помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
 •  помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани източници на емисии от горивни източници – няма над допустимото (1 бр. Котле с топлинна мощност 0.3 МВт ).

Организирани източници на емисии от производствена дейност- няма.

Източници на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) – 1 бр. климатична инсталация, съдържаща 3,8 кг. R 22 (ОРВ); 1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 8 кг. R 22 (ОРВ); 1 бр. охладителна инсталация , съдържаща16 кг. R 407 С (ФПГ) и 1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 32 кг. R 407 С (ФПГ). Представени са 4 бр. досиета на системите, в които са отразени извършените редовни проверки за херметичност/течове на системите. Проверките са извършени от лице, притежаващо необходимия документ за провоспособност. При извършените проверки не са установени течове.

В РИОСВ Благоевград е представен годишен отчет за 2010 г. за климатичните / хладилните инсталации.

3.2. Компонент „Води”

Отпадъчните води от обекта се заустват в отводнителен канал, на основание издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води от Директора на БД ЗБР- Благоевград. Относно задължението за осъществяване на собствен мониторинг дужеството има сключен договор с РЛ - Благоевград за изследване на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършените собствени измервания през 2011г. показват, че има отклонения от ИЕО (индивидуални емисионни ограничения), заложени в разрешителното по показатели рН, БПК5, ХПК и Екстрахируеми вещества. Протоколите, с резултатите от изпитванията се предоставят в РИОСВ Благоевград своевременно.

Пречиствателната станция за отпадъчни води работи, извършва се само механично пречистване. Няма монтиран дебитомер за измерване на заустваното водно количество. Обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за Задължителен контрол на емисии на опасни вещества в отпадъчните води за 2011 г . Във връзка с наднорменото замърсяване на отпадъчните води при контролното пробовземане през първото полугодие на 2011г. на дружеството е съставен АУАН.

Във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на уловията в издаденото разрешително за заустване.

По време на проверката е взета проба отпадъчни води от ревизионна шахта след ПСОВ, преди заустване в отводнителния канал.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС ( ДВ, бр.10 / 2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63 /2010г.) и във връзка със задълженията на дружеството като «потребител по веригата» на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 - REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP.

При проверката се установи, че за всички употребявани химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ) и поддържа налична цялата документация свързана с тях, като ИЛБ не са в съответствие с изискванията чл. 31 на REACH и изискванията на CLP- Регламента.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

Изпълнени са предписания на РИОСВ Благоевград, дадени при предишна проверка.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството има утвърдена от Директора на РИОСВ - Благоевград Програма за управление на дейностите с отпадъци. За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3/2004г. за класификацията на отпадъците , като има заверени работни листове. Към момента на проверката се установи, че на обекта се генерират още отпадъци от опаковки от използваните химични вещества и утайки от ПСОВ, за които няма заверени работни листове.

Генерираните отпадъци се съхраняват разделно по видове, в помещения с ограничен достъп, обозначени с табели, включващи кода на отпадъка по реда на Наредба №3.

При проверката се установи, че освен временно съхранение на генерираните от дейността отпадъци, дружеството е извършвало и дейности по “събиране и транспортиране”, за която дейност не притежава необходимия регистрационен документ.

Дружеството притежава договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране.

Води се отчетност съгласно изискванията на Наредба № 9 ( ДВ, бр. 95/2004г.). Годишните отчети за третираните отпадъци през 2010 г. са представени в РИОСВ Благоевград в законоустановения срок.

Като лице, пускащо на пазара масово разпространени отпадъци ( опаковки ), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система.

През месец март 2011 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена за еднократно образуване на отпадъци от метали, които са предадени на лице притежаващо Лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 1. За инсталациите със съдържание на ОРВ да се въведат и водят досиета на системите съгласно новият образец по Приложение № 1 към чл.5, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой.
 2. Да се отстранят грешките в досиетата на системите, относно отразяване на документите за квалификация/правоспособност на лицата извършващи проверките за херметичност, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.
 3. Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка за работните часове на помпата на ПСОВ за месец ноември.
 4. Да се представят в РИОСВ-Багоевград необходимите документи по реда на Наредба № 3 , за отпадъците които не са класифицирани.
 5. На основание чл.29, ал.3, т. 2 от ЗУО да се актуализира Програмата за управление на дейностите с отпадъци.
 6. Да се представят в РИОСВ-Багоевград необходимите документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗУО за получаване на регистрационен документ, изискван по реда на чл. 12, ал. 4 от закона.
 7. Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 и т.10. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.
 8. Да бъдат изискани от производителите (доставчиците ) актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Копие от тях да бъдат представени в РИОСВ Благоевград.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.